данъчното облагане на юридическо лице извършващо през 2006 г. патентна дейност с достигнат оборот към 29.12.2006 г. от 50000 лв., изразяваме следното становище:

1_20-18-10/11.01.2007
чл.43, ал.3 от ЗОДФЛ
чл.30, ал.3 от ЗОДФЛ
Уважаеми господин……..,
Във връзка с Ваше запитване, заведено в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, относно данъчното облагане на юридическо лице извършващо през 2006 г. патентна дейност с достигнат оборот към 29.12.2006 г. от 50000 лв., изразяваме следното становище:
Съгласно чл.2, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, лицата по чл.6, ал.1, т.1 /местните юридически лица/ и т.4 от ЗКПО, се облагат с окончателен годишен /патентен/ данък, когато осъществяват дейностите посочени в Закона за облагане на доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/, и при условията на същия закон. В чл.30, ал.3 от ЗОДФЛ е посочено, че когато лице отговаря на условията по ал.1 на чл.30 от ЗОДФЛ, но оборотът му за текущата година превиши 50 хил.лв., това лице прилага за текущата данъчна година общия ред на облагане. Определението за „оборот” е посочено в §1, т.55 от ДР на ЗОДФЛ. В този случай, местните юридически лица дължат авансови вноски за текущата година по смисъла на ЗКПО от тримесечието, през което оборотът е превишил 50 хил.лв., като направените вноски по чл.53 от ЗОДФЛ, се приравняват на авансови вноски по реда на ЗКПО – чл.30, ал.4 от ЗОДФЛ. Разпоредбата на чл.43, ал.3 от ЗОДФЛ изисква в случаите по чл.30, ал.3 от ЗОДФЛ, лицата да подадат декларация по този член за реализирания оборот през съответния период, като тази декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който оборотът е превишил 50 хил.лв.
Следователно, ако описаната от Вас фактическа обстановка отговаря на посочените по горе разпоредби и изисквания посочени в ЗОДФЛ, то дружеството е задължено да подаде декларация по реда на чл.43, ал.3 от ЗОДФЛ и подлежи на облагане по общия ред регламентиран в ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар