ЗДДС, чл.47

1_20-18-68/03.04.2009
ЗДДС, чл. 47
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция …….., изразяваме следното принципно становище:
В запитването посочвате, че сте регистрирано по ЗДДС лице. Имате сключен договор за посредничество при застраховане със застрахователно дружество . Въпроса, който поставяте е трябва ли да начислявате ДДС на комисионите, които ще получите по направените отимето на застрахователното дружество застраховки .
Съгласно чл.47, т.2от ЗДДСосвободена доставка е извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането (КЗ) от застрахователни брокери и застрахователни агенти. Легална дефениция на понятието застрахователен брокер е дадена в чл. 153 ал. 1 от КЗ, съгласно който, търговско дружество или едноличен търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл.30, ал.1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество. Съответно чл.164 от КЗ дефинира понятието застрахователен агент, който следва да е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани.
Ако вие сте застрахователен брокер или застрахователен агентза извършените доставки, представляващи размерът на възнаграждението, което ви дължи застрахователното дружество е налицеосвободена доставка и за нея не се начислява данък на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар