данъчното третиране на доходи на български граждани от лихви по спестовни влогове в търговски банки в страната и в чужбина, Ви уведомяваме следното:

Изх. № 94-00-14 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
УВАЖАЕМИ ====
Във връзка с препратеното в ЦУ на НАП Ваше писмено запитване относно данъчното третиране на доходи на български граждани от лихви по спестовни влогове в търговски банки в страната и в чужбина, Ви уведомяваме следното:
Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е в сила от 01.01.2007 г. и разпоредбите му са приложими спрямо доходи, получени след тази дата, като редът на облагане до голяма степен зависи от обстоятелството дали лицето се счита за местно или за чуждестранно.
Съгласно разпоредбите на чл. 4 от същия закон местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1.което има постоянен адрес в България, или
2.което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-
месечен период, или
3.което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи н/или
организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4.чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Предвид описаното в писмото. Вие сте местно лице на България, поради което представения отговор е относно данъчното третиране на доходите от лихви по влогове в търговски банки в страната и в чужбина по отношение на местните физически лица. На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в страната и в чужбина. Доходът се смята за придобит съгласно разпоредбите на чл. 11 от същия закон при плащане в брой – на датата на плащането, при безналично плащане – на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода.
Доходите от лихви по влогове и депозити в местни търговски банки, клонове
чуждестранни банкиивместнивзаимоспомагателникасинеподлежатна (Облагане съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1. т. 8 от ЗДДФЛ.
По отношение на лихвите по влогове и депозити в чуждестранни търговски банки, законодателят не е предвидил освобождаване от данъчно облагане. Облагаемият доход се формира по реда на чл. 35, т. З от ЗДДФЛ и представлява брутната сума на дохода, придобит през данъчната година. Тези доходи подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа съгласно годишната данъчна таблица по чл. 48 от ЗДДФЛ и на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Декларацията се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.
Във Вашето запитване не сте уточнили коя е държавата от която са доходите Ви от лихви, но е необходимо да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Извън случаите по чл. 75 при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.
шестнадесета от Данъчно-о
В случай, че става въпрос за държава – членка на Европейския съюз възможностите за приспадане и възстановяване на данък, удържан в тази държава са специално уредени в глава петнадесета на ЗДДФЛ, чрез която се въвеждат разпоредбите на Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Съгласно чл. 78 от ЗДДФЛ удържаният данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания, изплатени от агент-платец на местни физически лица, с изключение на еднолични търговци, се приспада от дължимия данък върху общата годишна данъчна основа на лицето, определен в подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Ако след приспадането има остатък, той се възстановява въз основа на искане в сроковете и по реда на глава
сигурителния процесуален кодекс.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *