данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона и данъчното третиране на доставка на услуга по работа върху движима вещ /ремонт/ в държава-членка на Общността

Изх. № 20-12-171
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона и данъчното третиране на доставка на услуга по работа върху движима вещ /ремонт/ в държава-членка на Общността
Уважаеми колеги,
По повод запитване, ваш Изх. № /19.07.2007г. изразявам следното принципно становище:
1. Относно данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона.
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ за целите на този закон “територия на страната“ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона. Предвид горното, територията на свободната безмитна зона, намираща се в страната, са част от територията на страната.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Следователно, извършените на територията на свободната безмитна зона доставки следва да се третират като доставки на територията на РБългария съобразно общите правила на ЗДДС.
2. Относно данъчното третиране на осъществен ремонт в държава-членка на Общността на автомобил, собственост на българска фирма, регистрирана по ЗДДС.
Видно от запитването, доставчикът -чуждестранното предприятие, регистрирано за целите на ДДС в държавата членка предоставя на българското предприятие услуга-ремонт, заедно с монтиране на части на авариралото превозно средство. Предвид това, следва да се приеме, че на основание чл.128 от ЗДДС основната доставка е доставката на услугата —ремонт, а съпътстващата доставка е доставката на частите. В този случай, ако плащането е определено общо, се приема, че е налице една основна доставка.
Чл. 24, ал.З от ЗДДС определя мястото на изпълнение при доставка на услуга по оценка или работа върху движими вещи като територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия:
1. получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка;
2. стоките са изпратени или транспортирани от територията на страната извън нея.
Съгласно чл. 82, ал.2, т.З от ЗДЦС когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставки на услуги по чл. 22, 23 и 24 – когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка.
Следователно, българското предприятие е получател на услуга по чл.24 от ЗДДС. За него възниква задължение за начисляване на данък по чл.82, ал.2, т.З от ЗДДС с протокол по чл. 117 от същия закон.
В случай, че плащането не е определено общо ще са налице две доставки предоставяне на услуга- ремонт и продажба на движими вещи -резервни части за превозно средство. Услугата е доставка по чл.24 от ЗДДС, за която възниква задължение за начисляване на данък по чл.82, ал.2, т.З от ЗДДС с протокол по чл.117 от същия закон. Продажбата на резервни части е доставка на стока по чл.17 ал.1 от ЗДДС на територията на държавата-членка, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическо предоставяне на стоката. Чуждестранното предприятие начислява дължимия данък при продажбата съобразно изискванията на чуждестранното законодателство.
//

Оценете статията

Вашият коментар