НАРЕДБА Н-18, чл.3, aл. 1

Изх. № 24-32-167
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми господин Стефанов,
Във връзка с писменото Ви запитване, заведено внас вх. №> 24-32-167/07.05.2007 г., изразявам следното становище:
Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка Вие извършвате продажба на открито на сладолед, пуканки и ядки. Видно от запитването Ви „Изисква ли се използване на фискално устройство (ФУ) при извършване на тези продажби?“ Вие търсите аналогия с търговията с вестници и списания, която е освободена от използване на ФУ, и по-точно дали търговията със сладолед, пуканки и ядки може да се включи към тази група.
Обществените отношения, свързани с използването на фискални устройства се регулират с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.), издадена на основание чл. 118, ал. З от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно чл. З, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
Изключенията от задължението за регистриране на продажбите чрез ФУ са изброени в чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. Визираното от Вас изключение за продажба на вестници и списания (чл.4, т.1 от Наредба № Н-18/2006 г.) се отнася за търговски обекти, специализирани за продажби само за вестници и списания.
Продажбата на открито на сладолед, пуканки и ядки не попада към нито едно от изключенията по чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. и следователно Вие сте задължен да регистрирате и отчитате извършваните от Вас продажби на тези стоки чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
ЗАМ.

Оценете статията

Вашият коментар