данъчното третиране на доставката на транспортна услуга, извършена с ферибот при превоз на камион, който превозва стоки, както и на неговия водач/шофьор.

Изх. № 24-34-16
Дата: 02.06.2009 год.
ЗДДС, чл. 22;
ЗДДС, чл. 29;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 128.
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция “ОУИ“ гр. … с вх. № 53-00-412/17.12.2008г., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с наш вх. № 24-34-16/21.01.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:
Основен предмет на дейност на предприятието Ви е международен транспорт. При извършване на дейността си то получава услуги, извършвани от други данъчно задължени лица, установени в държава-членка на Европейския съюз и такива установени на територията на страната ни. Услугите са във връзка с осъществяван фериботен транспорт (например фериботен превоз на МПС – камион и неговия водач).
Въпросът Ви е относно данъчното третиране на доставката на транспортна услуга, извършена с ферибот при превоз на камион, който превозва стоки, както и на неговия водач/шофьор.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 29 от ЗДДС превозът на пътници се облага с нулева ставка на данъка, когато същия се извършва от място на територията на страната, до място извън Общността или до друга държава членка, или от място извън територията на Общността или от място в друга държава членка до място на територията на страната, или между две места на територията на страната, когато е част от превоз от посоченото по-горе.
За превоз на пътници по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗДДС се смята и превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника, съгласно ал.2 на същата разпоредба.
В параграф 1, точка 55 от Допълнителните разпореди към ЗДДС “личният багаж“ е дефиниран като целият багаж, който пътникът е в състояние да представи на митническите власти при пристигането си, както и багажа, който представя по-късно на същите власти, ако разполага с доказателство, че при отпътуването му този багаж е бил регистриран като придружаван багаж към компанията, отговорна за превозването на пътника.
Видно от изложената фактическа обстановка в запитването Ви, в случая не са налице обстоятелствата, съответстващи на хипотезата на чл. 29, ал. 2 от ЗДДС, тъй като моторното превозно средство – камион, превозващ стоки, не е част багажа на пътника – водач на МПС.
Доколкото услугата по транспорт на стоки – моторно превозно средство е извършена в рамките на Европейския съюз, то мястото на изпълнение на тази доставка на услуга ще се определи по реда, регламентиран в чл. 22 от ЗДДС. За този вид доставки мястото им на изпълнение ще е на територията на държавата-членка, от която започва транспортът на стоките. В случаите, когато транспортът на стоките започва от територията на страната ни и завършва на територията на друга държава членка мястото на изпълнение на такава доставка ще е на територията на страната ни.
Изключенията от този принцип са предвидени в чл. 22, ал.ал 2 и 4 от закона в случаи, при които получателят по доставката на транспортната услуга е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва. В тези случаи, мястото на изпълнение на транспортната услуга е държавата членка, издала идентификационния номер за целите на ДДС получателя, под който му е оказана услугата.
Предвид горното в случаите когато доставчикът на транспортна услуга, извършена с ферибот и получателят на същата са регистрирани по ЗДДС лица, то за доставчика възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност за доставката, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗДДС тази услуга е с място на изпълнение на територията на страната.
По отношение на доставките на услуги по фериботен транспорт, извършени от данъчно-задължени лица, регистрирани за целите на ДДС на територията на друга държава членка на които Вашето предприятие е получател обаче, ще бъдат налице обстоятелствата, предвидени в чл. 22, ал.ал. 2 и 4 от ЗДДС. Следователно мястото на изпълнение на транспортната услуга, извършена с ферибот ще е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер за целите на ДДС на получателя на услугата. Т.е. ако доставчикът на услугата по фериботен транспорт не е регистриран за целите на ДДС на територията на страната, то Вашето предприятие, като получател на услугата, регистрирано по ЗДДС лице се явява и лице-платец на данъка по реда на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, като за целта трябва да издадете протокол, съгласно чл.117, ал. 1. т.1 от ЗДДС. В случай че доставчикът на услугата по фериботен транспорт е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната, то за него възниква задължение за начисляване на данъка върху добавената стойност.
Във връзка с определянето на данъчното третиране на доставките на услуги по фериботен транспорт на водач/шофьор на превозно средство следва да бъде съобразена разпоредбата на чл. 128 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС. Поради това от изключителна важност в случая е основната доставка да бъде правилно определена. Критериите за това следва да бъдат комплексни. Най-общо, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и същият не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката.
Основната доставка в случая е услугата по фериботен транспорт на моторно превозно средство. Тази доставка е облагаема когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице и Вашето предприятие е получател на същата. А когато доставчикът е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка данъчното й третиране е в зависимост от мястото на изпълнение на същата, което следва да бъде определено съгласно чл. 22 от ЗДДС. Характерът на основната доставка определя и приложимия режим по ЗДДС на доставките на услугата по фериботен транспорт на водача/шофьора на моторното превозно средство, определени при обща цена.
В случаите когато за доставката на услугата по фериботен транспорт на моторно превозно средство и тази на фериботен транспорт на водача/шофьора на моторното превозно средство плащането не е определено общо за доставката на фериботния транспорт на водача/шофьора ще е приложима разпоредбата на чл. 29 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че когато доставчик е лице, установено в държава-членка на ЕС, за тази доставка на услуга не следва да се издава протокол по чл.117 от ЗДДС за начисляване на данък върху добавената стойност, тъй като същата не попада в случаите посочени в чл. 82, ал. 2 от същия закон, доколкото е свързана с превоз на пътници, а не на стоки.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар