данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради?

2_900/29.07.2014г.
ЗДДС, чл.130
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ………..,в което поставяте следните въпроси:
1. Актуално ли е писмо на НАП № 91-00-261/04.09.2007г.относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради?
2.Следва ли да се начисли ДДС при изплащане на рента в натура?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Писмо с Изх. № 91-00-261/04.09.2007г на изп. Директор на НАП е издадено на основани е чл.10, ал.1, т.10 от Закона за НАП, съгласно койтоизпълнителният директор на НАП организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията чрез издаване на брошура, бюлетин или по друг подходящ начин. В същото е изразено становище по отношение на данъчното третиране на доставките , свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по действащия от 01.01.2007г. нов ЗДДС. Изразеното становище е актуално и към момента.
По втори въпрос:
Според изложеното в запитванетоще извършите плащане на рента не с пари ,а със стока.
За целите на ДДС при заплащане със стока е налице доставка, наречена бартер, която е уредена в чл.130 от ЗДДС.
По силата на чл. 130, ал.1 от ЗДДС, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
Съгласно ал.3 на чл.130 от с.з.доставката по ал. 1 с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.
В конкретния случай са налице две доставки:
– отдаване под аренда на земеделска земя – доставката е освободена по силата на чл.45, ал.1 от ЗДДС, освен ако арендодателят не избересъщата да е облагаема, каквото право му дава ал.7 на чл.45 от ЗДДС;
-изплащане на рента в натура- прехвърляне на право на собственост върху стока, което е доставка със стока по смисъла на чл.6 от ЗДДС.Тъй като доставката е с място на изпълнение на територията на страната, извършена от данъчно задължено лице и не е освободена , същата е облагаема доставка по смисъла на чл.12 от ЗДДС.
За облагаемите доставки данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице (чл.92, ал.1 от с.з.).
Съгласно чл.86, ал.1 от ЗДДС регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред; включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон – за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. (чл.86, ал.2 от ЗДДС).
Данъчната основа на доставките по чл.130 от ЗДДС се определя по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДС. До 31.12.2013г. данъчната основа на всяка от доставките беше равна на пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата на данъчното събитие.
От 01.01.2014г. данъчната основа на всяка от доставките е равна на себестойността на предоставяната стока.
Съгласно гореизложеното при изплащане на рента в натура за ЗК Единство възниква задължение за начисляване на ДДС по облагаемата доставка към датата на данъчното събитие.
Следва да имате предвид, че когато рентата се изплаща в пари, а не в натура, разпоредбата на чл.130 от ЗДДС не е приложима и не възниква доставка със стока.

Оценете статията

Вашият коментар