осигуряване на собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/

2_90/ 13.01.2010 г.
КСО-чл.4, ал.3, т.2
ОТНОСНО: осигуряване на собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/
Съгласно изложеното, Вие сте собственик на ЕООД, в което имате назначен служетел, извършващ дейността, за която е регистрирано дружеството. Работите по трудов договор към друга фирма и считате, че не полагате личен труд в дружеството.
Във връзка с изложеното желаете да разберете длъжна ли сте да се осигурявате като собственик на ЕООД ?
При така изложената фактическа обстановка и на основание действащата нормативна уредба свързана със социалното осигуряване, изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принципе изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Правната регламентация на управлението на търговските дружества с ограничена отговорност, включително едноличните търговски дружества (ЕООД), се съдържа в чл. 135 – 147 от Търговския закон (ТЗ).
Съгласно чл. 147, ал. 1 от ТЗ едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Решенията за избор и освобождаване на управител на търговските дружества се вписват задължително в търговския регистър/ал.3/.
Упражняването на трудова дейност, разгледана в контекста на чл.10 от КСО, включва всяко действие на собственика, включително сключването на всякакъв вид договори, подписване на документи и полагането на всякакъв вид личен труд, имащ отношение към осъществяваната от дружеството дейност.
Когато дружеството /фирмата/ функционира, за да се приеме, че собственика или съдружникане извършва лично трудова дейност по управлението е необходимо наличието на друго лице прокурист/управител/, вписан в търговския регистър. Липсата на такъв, обосновава презумцията, че фирмата се управлява от него ивъзниква задължение за осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.7, респективно чл.4, ал.3, т.2 от КСО.
Необходимо е да имате в предвид, че за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход /2000лв. за 2010г./, по следния ред:
1.доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Оценете статията

Вашият коментар