Данъчното третиране на награди, получени от чуждестранни физически лица за участие в международни конкурси

Изх. № 24-31-197
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчното третиране на награди, получени от чуждестранни физически лица за участие в международни конкурси
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Териториална дирекция на НАП – Шумен и препратено по компетентност в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на НАП (вх. № …………….. г.), Ви уведомявам следното:
По силата на чл.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.
Съгласно чл.8, ал.6, т.2 от ЗДДФЛ паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са от източник в Република България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България.
Видно от гореизложеното, наградите от конкурси, които Фондация „…………“, в качеството си на местно лице, предоставя на чуждестранни физически лица, подлежат на облагане по реда и при условията на ЗДДФЛ.
За целите на облагането паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са в обхвата на т.нар. доходи от други източници (чл.35, т.2 от ЗДДФЛ). Съгласно чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като, в съответствие с чл.35 от ЗДДФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл.50, ал.2 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, чуждестранните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации.
Във връзка с данъчното третиране на наградите от конкурси следва да се има предвид, че по силата на чл.13, ал.1, т.22 от ЗДДФЛ не се облагат с данък наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд “Култура“. Когато е изпълнен фактическият състав на цитираната разпоредба, предоставените награди са необлагаеми доходи по смисъла на данъчния закон и не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.
По повод поставения от Вас въпрос е необходимо да се уточни, че, ако изплащате на чуждестранни физически лица – дейци на изкуството, възнаграждения за участието им в съответен конкурс, тези възнаграждения подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл.37, ал.1, т.8 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ.
//

Оценете статията

Вашият коментар