прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)

Изх. № 24-31-190
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
Във връзка с Ваше писмено запитване до Териториална дирекция на НАП, препратено по компетентност вна НАП с вх.№ 24-31-190, изразяваме следното становище:
Според така изложените от Вас обстоятелства, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, е регистрирано по реда на ЗДЦС лице, което е страна по договор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с цел финансиране на подмяна на магистрален водопровод, като част от финансов мемурандум. За подпомагане на изпълнението на тази част от проекта, както и за другите предшестващи дейности по подмяната на магистралния водопровод „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, е сключила договор с фирма от Дания за оказване на услуги за техническа помощ. Според така сключения договор, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, поема задължение да заплаща данъка върху добавената стойност за доставените на дружеството услуги, но срещу такива данъчни документи, издадени от фирмата от Дания, които по безспорен начин да гарантират право на приспадане на данъчен кредит за платения ДДС от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ИКАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД. В този аспект, поставеният от Вас въпрос, касае определянето на мястото на изпълнение на получените от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, услуги по Договор …..с фирма…….. Дания.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.З от ЗДДС, когато получателят по доставка на услуга е лице, което е установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, различна от държавата, където е установен доставчика и доставяните услуги са сред изброените в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване.
Видно от приложеното към Вашето запитване Проектно задание – Услуги за подкрепа на изпълнението на Проекта (Таблица А), представляващо неразделна част от Договора между „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ………., Дания, услугите предоставяни на българското дружество от консултанта по договора – ….., Дания са сред изброените в чл.21, ал.З, т.2 от ЗДДС.
В този смисъл, доставените през 2007 г. услуги от ……, Дания с получател „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, по Договор , са с място на изпълнение на територията на страната и са облагаеми доставки, по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, за които на основание чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС се прилага системата на „обратно начисляване“ на ДДС (т.е. данъкът е изискуем от получателя по доставката).
Необходимо е да се отбележи, че на основание чл.69, ал.1, т. З от ЗДДС „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, ще има право на приспадане на данъчен кредит за изискуемия от него данък по глава осма от ЗДДС за получените услуги по така споменатия договор с …….. Дания.
//

Оценете статията

Вашият коментар