данъчното третиране на получена услуга по чл. 21, ал. З от регистрирано за целите на ДДС лице

Изх. № 24-32-76……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: данъчното третиране на получена услуга по чл. 21, ал. З от регистрирано за целите на ДДС лице
Уважаеми господин ……………,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-76/28.02.2007 г. и па основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването “………“ ООД има сключени договори с фирми от Европейската общност, които предоставят права за излъчване на телевизионни програми по кабелната телевизия. Във връзка с доставката на тази услуга за една от излъчваните програми дружеството е получило фактура, отнасяща се за периода 01.01. -30.06.2007 г. с дата на издаване 30.01.2007г.
Поставят се въпроси трябва ли да се издаде протокол по чл. 117, ал.2 от ЗДДС предвид разпоредбата на чл.63, ал.4 от същия закон и на каква стойност. Протоколът следва ли да се включи в дневника за продажби и покупки за месец януари. По останалите договори за месец януари 2007 г. няма получени фактури от доставчици те за предоставената услуга. Поставя се въпросът следва ли в този случай да се издаде протокол по реда на чл.117 от ЗДДС предвид разпоредбата на чл.63, ал.З от същия закон? Като получател на права да излъчва телевизионни програми дружеството се явява получател на услуга по разпространение на радио и телевизия. Тази услуга попада в обхвата на услугите, изброени в чл.21, ал.З, т.2, б.“и“ от ЗДДС. На основание чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС данъкът е изискуем от получателя на услугата при изпълнение на следните условия:
1.Оказаната услуга попада в обхвата на изброените в чл.21, ал.З от ЗДДС;
2.Получателят на услугата е данъчно задължено лице;
3.Доставчикът не е установен на територията на страната и не е регистрирано по закона лице.
При наличието на посочените условия мястото на изпълнение за тази услуга ще бъде мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя – в случая на територията на Република България и предвид разпоредбата на чл.82, ал.2, т.2 от закона данъкът е изискуем от получателя на доставката.
Регистрирано по закона лице, за което данъкът е станал изискуем е длъжно да го начисли съгласно чл.86, ал.1 от ЗДДС като:
1.издаде данъчен документ, в който посочи данъкът на отделен ред. В случая документа е протокол на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от закона;
2.включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларация по чл.125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т.1 в дневника продажбите за съответния данъчен период.
Изискуемостта на данъка изадължениетоза начисляванена същияот регистрираното лицена основание чл.25, ал.З, т.1от ЗДЦСвъзниква на датата на възникване на данъчното събитие.Съгласно чл.25, ал.2 от закона данъчното събитие възниква на датата на прехвърляне на собствеността върху стоката или извършването на услугата. В настоящия случай е налице доставка на услуга с периодично изпълнение. Разпоредбата на чл.25, ал.4 от ЗДДС указва, че при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Предвид тази разпоредба, както и нормата на чл.12, ал.З от ППЗДЦС данъчното събитие за тази доставка на услуга ще възникне и данъкът ще стане изискуем от получателя на датата, на която плащането е станало дължимо за определения период съобразно сключените договори. Когато преди да е възникнало данъчното събитие се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането – чл.25, ал.6 от ЗДДС и чл.12, ал.4 от ППЗДДС.
Издаването на протокол в случаите на чл.117, ал.1, т.1 от закона се извършва не по-късно от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем съгласно ал.З от същата разпоредба.
Разпоредбите на чл.63, ал.З и ал.4 от ЗДДС в настоящия случай са неприложими, тъй като същите уреждат вътреобщностно придобиване на стока, а не доставките на услуги.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП
В заключение бихме искали да отбележим, че при липса дори на едно от посочените условия на чл.21, ал.З и чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката на тези услуги ще се определи съобразно разпоредбата на чл.21, ал.1 от същия закон.

Оценете статията

Вашият коментар