НАРЕДБА Н-18, чл.3

Изх. № 24-32-85
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-85.,Ви уведомява следното:
Съгласно изложеното в писмото Ви: „В МП – Затвор, във връзка със Закона за изпълнение на наказанията /ЗИН/ е обособено помещение „специализирана лавка“, от която лишените от свобода получават стоки. Длъжностно лице от затвора издава на лишените от свобода безкасов фиш с определен лимит от средства, с които разполагат на основание чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИН, който фиш те предоставят при получаване на стоките от лавката“.
Във връзка с така изложените факти е поставен следния въпрос: „Следва ли обектът – „специализирана лавка за задоволяване на нуждите на лишените от свобода да е оборудван с ЕКАФП и да издава касови бележки?“.
Тъй като в писмото Ви не е описана максимално изчерпателно конкретната фактическа ситуация изразявам принципно становище по поставения въпрос.
Разпоредбата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г., /обн. ДВ. бр.63/2006г., … поел. изм. ДВ. бр.59/2007г./ задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106 от 2006г., изм. и доп.бр.7 от 2007 г., изм. ДВ. бр.79 от 2007г.).
Съгласно чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.
Независимо от документирането с първичен счетоводен документ лицата задължени да използват фискално устройства издават фискална касова бележка за всяка продажба с изключение на случаите, когато плащането е по банков път. Фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането, като задължително се
предоставя на клиента едновременно с получаване на плащането.( аргумент чл. 25 от Наредба № Н-18/2006 г.)
Лицата, респективно дейностите освободени от задължението за издаване на фискална касова бележка са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.
От писмото Ви не става ясно от чие име се извършват продажбите в търговския обект (лавката). Дори обаче това да са продажби извършвани от държавата, държавните или местните органи то те имат задължение за регистриране чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство за извършваните от тях доставки/продажби, тъй като тези органи са данъчно задължени лица във връзка с извършване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС (аргумент чл. З, ал. 5, т. 1, буква „м“ от ЗДДС).
Предвид гореизложеното, тъй като продажбите в „специализирана лавка“ в МП-Затворне попадат в изключенията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко плащане, включително когато е извършено чрез заместващи парите платежни средства подлежи на регистриране чрез фискално устройство като част от оборота на търговския обект.
//

Оценете статията

Вашият коментар