данъчното третиране на таксите събирани от държавните горски стопанства в системата на Държавната агенция по горите.

1_20-18-98/07.07.2009 г.
ЗДДС, чл. 124

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ….., изразяваме следното принципно становище:
Запитването е по повод отговор на Ваше писмо относно данъчното третиране на таксите събирани от държавните горски стопанства в системата на Държавната агенция по горите.
Зададени са въпросите: защо дейностите, извършвани извън рамките нанезависимата икономическа дейност, следва да се отразяват в отчетните регистрикато освободени доставки? Не е ли налице противоречие между ЗДДС и ППЗДДС в този случай?
На основание чл.124, ал.1 и 2 от ЗДДС регистрираните по ЗДДС лица водят задължително дневник за покупките и дневник за продажбите. Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл.119 от ЗДДС в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. Съгласно чл.124, ал.6 от ЗДДС видът, съдържанието и изискванията към дневника за продажбите, както и редът за отразяване на документите в него се определят с правилника за прилагане на закона. Видно от чл.113, ал.16 от ППЗДДС доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки. Предвид изричното законово препращане към ППЗДДС и дефинираната цел на правилника в чл.1 от същия, считаме, че не е налице противоречие между нормите на чл.119, ал.6 от ЗДДС и чл.113, ал.16 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар