данъчното третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при унищожаване на животни, заболели от шап.

.№ 24-30-44
Дата: 24.08.2011 год.
чл. 28 и 29 от ЗКПО
чл. 2, т.1 от ЗДДС
чл. 5, ал. 1 и ал. 2от ЗДДС
чл. 6, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС
чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС
чл. 79, ал. 3от ЗДДС
чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС
Относно: данъчното третиране по реда на ЗКПО и ЗДДС при унищожаване на животни, заболели от шап.
I. Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-44/29.07.2011 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
През м. март 2001 г. кравите, собственост на ЗК „……….”, заболяват от шап. Същите са унищожени/убити, за което е издаден Протокол за унищожаване/убиване на животни № 1/22.03.2011 г. За убитите животни кооперацията е получила обезщетение по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
1. Полученото парично обезщетение облагаема сделка ли е?
2. В случай, че сделката е облагаема, какво е основанието за това, какъв е процентът на облагане и срокът за внасяне на данъка?
ІІІ. Нормативна уредба:
чл. 28 и 29 от ЗКПО
чл. 2, т.1 от ЗДДС
чл. 5, ал. 1 и ал. 2от ЗДДС
чл. 6, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС
чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС
чл. 79, ал. 3от ЗДДС
чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС
ІV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата   нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция    за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
Данъчно третиране по реда на ЗКПО:
Данъчното третиране по ЗКПО на полученото обезщетение във връзка с унищожаването на животните е обвързано с признаването на разходите от брака на същите. От своя страна признаването на разходите от брак на животните зависи от това дали същите представляват дълготрайни биологични активи или материални запаси. Според разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО на данъчна регулация подлежи само бракът на материални запаси (бракът на дълготрайни активи не се регулира), а съгласно ал. 3, т. 1 на чл. 28 такава регулация не се прилага, когато разходите от брак се дължат на непреодолима сила.
Съгласно т. 5.2 от СС 41 „Селско стопанство” биологичните активи и селскостопанската продукция се класифицират и представят във финансовите отчети според своя вид и предназначение по раздели и групи, както следва:
а) в раздела на нетекущите активи и в групата на материалните дълготрайни активи, когато удовлетворяват определението за материални дълготрайни активи, като:
– продуктивни животни;
– родителски (репродуктивни) животни;
– работни животни;
б) в раздела за текущите активи и в групата на материалните запаси, като:
– млади подрастващи животни;
– животни, отглеждани за разплод;
– животни, отглеждани за угояване.
От приложения протокол за унищожаване на животни е видно, че част от тях попадат в групата на материалните дълготрайни активи, а друга – в групата на материалните запаси. С цел установяване необходимостта от данъчна регулация на разходите от брак на материални запаси трябва да се изследва дали тези разходи се дължат на непреодолима сила и ако това е така, то разходите ще бъдат данъчно признати.
В ЗКПО и ЗДДС не е дадено определение на понятието “непреодолима сила”.
За целите на данъчното облагане, съдържанието, което се влага в понятието “непреодолима сила”, следва да се извлича от разпоредбата на чл. 306, ал. 2 от ТЗ, съгласно която “непреодолима сила” е “непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер”.
Съдебната практика квалифицира като “непреодолима сила” природните бедствия /Решение № 282/ 11.01.2005 г. на ВАС,  Решение № 12041/ 19.12.2003 г. на ВАС и др./.
Освен природни явления, непреодолима сила могат да бъдат и събития и явления от обществения живот – военни действия, правителствени забрани, ограничаващи износа (ембарго), епидемии, стачки, хиперинфлация и т. н.
Непреодолимата сила, като юридически факт, означава събитие, което предизвиква последваща невъзможност на престацията или последваща невъзможност да се изпълни едно задължение.Неизпълнението не трябва да се дължи на причини, за които длъжникът отговаря. Обективна невъзможност да се изпълни задължението е налице, когато то не може да се изпълни нито от длъжника, нито от друго лице.
Следователно, за да бъде квалифицирано едно събитие като непреодолима сила, същото трябва да има извънреден характер за данъчно задълженото лице, да е случайно по своя произход, непредвидено и непредвидимо, настъпващо независимо и въпреки волята на лицето, но да не се дължи на причини, за които последното отговаря. Съществен елемент на непреодолимата сила е, че събитието и неговите последици биха настъпили и при полагане на всички възможни усилия за ненастъпването им от добрия търговец в дадена сфера на дейност. Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е могло да бъде предотвратено, макар предвиждането му да е било трудно.
В конкретния случай с оглед установяване наличието на непреодолима сила следва да се имат предвид разпоредбите на ЗВД, които въвеждат определени изисквания към собствениците на животни като например предоставяне на животните за идентификация и изпълнение на мерки по държавната профилактична програма, спазване ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на животни и т.н.
Доколкото в конкретния случай в приложения протокол е установено, че не са констатирани нарушения на ветеринарномедицинските изисквания и на кооперацията е изплатено обезщетение за унищожените животни, следва да се приеме, че разходите от брак на животните, в т.ч. тези, които попадат в групата на материалните запаси, са причинени от непреодолима силаи съответно на основание чл. 28, ал. 3, т. 1 от ЗКПО тези разходи не подлежат на данъчна регулация.
Съгласно чл. 29 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28. От съдържанието на цитираната разпоредба е видно, че в конкретния случай същата не е приложима, тъй като разходите от брак на активите (както животните, попадащи в групата на дълготрайните материални активи, така и в групата на материалните запаси) са данъчно признати (не се регулират по реда на чл. 28, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗКПО).
Следователно счетоводните приходи от обезщетението за унищожените животнисе признават за данъчни цели, а именно участват при формирането на данъчния финансов резултат посредством включването им в счетоводния финансов резултат при спазване на изискванията на счетоводното законодателство.
Данъчно третиране по реда на ЗДДС:
Разпоредбата на чл.2, т.1 от ЗДДС определя като обект на облагане с данък върху добавената стойност всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредбаналичието на доставка на стока или услуга е необходимо условие за да се приложи механизма на данък върху добавената стойност, респективно закона,който го урежда -ЗДДС.
Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер, с изключение на парите в обръщение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство (чл. 5, ал. 1 и ал. 2от ЗДДС).
Доставка на стока по смисъла на закона е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1. В ал.2и ал.3 от същата правна норма са посочени случаите, които саприравнени на доставка на стока.
На основание чл. 8 услуга по смисъла на закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
Доставка на услуга е всяко извършване на услуга съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1 от закона, като в ал.2 и ал.3 от същата правна норма са посочени случаите, които саприравнени на доставка на услуга.
От цитираните разпоредби и изложеното в запитването се налага извода, че в настоящия случай не е налице доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС, по която Вие да сте страна в качеството на получател/доставчик.
Предвид гореизложеното считаме, че изплащането на обезщетение от бюджета на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) за унищожени животни по реда на ЗВД е извън обхвата на Закона за данък върху добавената стойност и за представляваното от Вас лице в този случай не възникват права и задължения във връзка със същия закон.
В допълнение следва да имате предвид, че съгласно разпоредбите на чл.79, ал.3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
В чл.80 на ЗДДС са разписани изключения от горната хипотеза, а именно – ограничения за извършване на корекции.
По смисъла на чл.80, ал.2, т.1 от ЗДДС, корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила (по-горе в текста е дадена дефиниция на понятието “непреодолима сила” и са направени изводи относно приложимостта му във Вашия случай).
Следователно, ако кооперацията е регистрирано по ЗДДС лице и доколкото същата разполага със съответните документи и може да докаже, че унищожаването/убиването на чифтокопитните животни е в резултат на непреодолима сила, чрез издадени от компетентните органи документи, то на основаниеразпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС няма да коригира ползвания данъчен кредит (ако такъв е бил ползван).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ

Оценете статията

Вашият коментар