Данъчното третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени от датски гражданин, за положен труд на

Изх. № 24-30-76/09
Дата: 26.02.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 4, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 58;
ЗДДФЛ, чл. 75;
ЗДДФЛ, § 1, т. 26.
Относно: Данъчното третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени от датски гражданин, за положен труд на
територията на Р.България и дължимите осигурителни вноски по Кодекса за социално
осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-30-76/19.12.2009 г. по описа на
на(НАП), Ви уведомявам
следното:
Съгласно описаната в запитването фактическа обстановка Вие полагате труд за
датски работодател в Република България и получавате възнаграждение от същия този
работодател. Освен това, работите по договор за управление в българско дружество с
ограничена отговорност – ООД, като ежемесечно от полученото възнаграждение по
договора за управление Ви се удържат осигурителни вноски и авансов данък по ЗДДФЛ и
се подават Декларации обр. 1 и 6. Същевременно, имате качество на самоосигуряващо се
лице в българско еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД като за
периодите на полагане на труд в това дружество внасяте осигурителни вноски като
самоосигуряващо се лице и подавате съответно и Декларация обр. 1. Издадено Ви е
удостоверение за продължително пребиваване от Национална служба «Полиция», имате
генериран ЛНЧ и заявен адрес на пребиваване в гр. …. От ТД на НАП – гр. Бургас Ви е
издадено Удостоверение за регистрация на ЛНЧ. Притежавате формуляр Е 101 относно
приложимо законодателство, издаден от датската Национална агенция за социална
сигурност, за това, че подлежите на социално осигуряване в Дания. Освен това прилагате и писмо от Датската данъчна служба, за това, че сте освободен в Дания от удържане на данък върху трудовите Ви възнаграждения, заработени с личен труд положен в България след 01.04.2009 г. и декларирате, че са изпълнени условията за общ престой в един или в повече периоди да превишава 183 дни през съответната календарна година, съответно престоят Ви в България превишава 6 месеца, а престоя Ви в Дания непревишава 42 дни в рамките на всеки завършен шестмесечен период. Прилагате и последния си фиш,отнасящ
се за заплатата Ви за положен труд в Дания през м. март 2009 г., с направени удръжки за
социално осигуряване и удържан данък доход в Дания.
Предвид така изложената фактическа обстановка и поставените от Вас въпроси,
изразявам следното становище:
По отношение на данъчното облагане:
Редът за облагане доходите на физическите лица според българското данъчно
законодателство зависи до голяма степен от обстоятелството дали лицето се счита за
местно или за чуждестранно. На основание чл. 4, ал. 1 от ЗДДФЛ местно физическо
лице, без оглед на гражданството, е лице:
1.което има постоянен адрес в България, или
2.което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-
месечен период, или
3.което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или
организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4.чийто център на жизнени интереси се намира в България. Центърът на
жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно
свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид
семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова,
професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити до- ходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и 7 от ЗДДФЛ).
На основание разпоредбата на чл. 75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в
друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл
в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се
разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Видно от СИДДО между
Р.България и Кралство Дания местно лице за Дания е всяко лице, което съгласно
законодателството на Дания подлежи, на данъчно облагане там поради неговото
местожителство, местопребиваване, място на управление или всеки друг критерий от
подобен характер (чл.4, ал. 1, б. “а“ от Спогодбата). Местно лице за България е всяко
физическо лице, което е гражданин на България, както и всяко юридическо лице, чието
седалище се намира в България или е регистрирано там (чл. 4, ал. 1, б. “б“ от
Спогодбата). При анализиране на разпоредбите на ЗДДФЛ и Спогодбата, както и
посоченото в запитването, може да се направи извода, че за 2009 г. Вие сте местно лице
за България по вътрешното законодателство, но не сте местно лице за България по
смисъла на Спогодбата, тъй като критерият за това, възприет от цитирания акт, е
„гражданство“. В този смисъл за 2009 г. може да бъдете българско местно лице и
съответно да подлежите в България на облагане за световния Ви доход, само в случай,
че датската държава няма претенции за това.
По отношение на реализираните от Вас доходи по трудов договор с датския
работодател следва да имате предвид, че член 14 от Спогодбата, дава право на
държавата, в която е положен трудът, да облага доходите по трудови правоотношения,
т.е. в конкретния случай България ще обложи тези доходи в съответствие с вътрешното
си законодателтво. Изключение е предвидено единствено за местните на съответната дър- жава лица – получатели на дохода, когато са спазени едновременно следните условия:
– намират се в другата държава за период или периоди, общо ненадвишаващи 183 дни в съответната финансова година, и
– възнаграждението се изплаща от или от името на работодател, който не е
местно лице на другата държава, и
– възнаграждението не се изплаща за сметка на място на стопанска дейност или
определена база, които работодателят притежава в другата държава.
В случая обаче тези три условия не са изпълнени едновременно, тъй като
твърдите, че пребивавате в България повече от 183 дни в рамките на календарната
година, следователно доходите Ви от труд на територията на България ще се облагат в
България по силата на СИДДО между България и Дания.
Предвид това, в случая реализираните от Вас доходи са от труд, положен на
територията на Република България, съответно представляват доходи от източник в
страната и подлежат на данъчно облагане в България. По смисъла на § 1, т. 26, б. “е“ от
ДР на ЗДДФЛ, „трудови правоотношения“ са и правоотношенията, свързани с наемане
на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на
страната. Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от
работодателя месечно, на базата на месечна данъчна основа – чл. 42, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Понятието работодател е регламентирано в § 1, т. 27 от ДР на ЗДДФЛ, съгласно който
„работодател“ е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез
място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и
търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема
физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне
на персонал от чуждестранно лице.
Предвид цитираните норми, ако датският Ви работодател няма място на
стопанска дейност или определена база на територията на страната, той не се явява
работодател по смисъла на ЗДДФЛ и съответно няма задължение за удържане на
авансов данък върху тези доходи. С оглед това, в този случай нямате задължение да
внасяте авансов данък върху доходите си от трудови правоотношения, определени като
такива по § 1, т. 26, б. “е“ от ДР на ЗДДФЛ. На основание чл. 50, ал. 3 от ЗДДФЛ
местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови
правоотношения по § 1, т. 26, букви “е“ от ДР на същия закон, подават годишна
данъчна декларация за тези доходи. Декларацията се подава в срок до 30 април на
годината, следваща годината на придобиване на дохода в ТД на НАП по постоянния
адрес на физическотр лице, носител на задължението за данъка. Когато годишната
данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с
постоянен адрес в страната, подаването се извършва в ТД на НАП по постоянния адрес
на пълномощника, а извън тези случаи в ТД на НАП – София.
Видно от посоченото в запитването, през 2009 г. сте получавали и доходи по
договори за управление и контрол. Имайте предвид, че в съответствие с разпоредбата
на чл. 37 от ЗДДФЛ доходите от източник в България от управление и контрол, както и
от участие в управителни и контролни органи на предприятия се облагат с окончателен
данък, когато не са реализирани чрез определена база в страната. В останалите
случаи, предвид разпоредбата на § 1, т. 26, б. “з“ от ДР на ЗДДФЛ тези доходи
подлежат на облагане по реда на Глава пета, Раздел I като доходи от трудови
правоотношения. В конкретния случай поради продължителността на престоя Ви в
България, свързан с извършваната дейност по управление, Вие ще формирате
определена база. Това означава, че доходите Ви от управление и контрол също ще се
облагат като доходи от трудови правоотношения.
Съгласно чл. 58 от ЗДДФЛ удостоверение по образец за внесен по реда на този
закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането
се подава в ТД на НАП, в която е подадена или подлежи на подаване данъчната
декларация по чл. 50 от същия закон. Следователно, при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в ТД на НАП – Бургас, по Ваше искане ще Ви се издаде удостоверение за платените по ЗДДФЛ данъци, като чуждестранно физическо
лице.
По отношение на осигуряването:
От 01.01.2007 г. в България се прилагат правилата за координация на системи за
социална сигурност, които са въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни
1971 г. и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г. Тези правила се прилагат
по отношение на страните от ЕС, Европейската икономическа зона и Конфедерация
Швейцария.
За да се установи дали е налице основание за социално и здравно осигуряване в
България на едно лице – гражданин на страна от ЕС, е необходимо първо да се
определи въз основа на координационните регламенти за социална сигурност кое е
приложимото за него осигурително законодателство.
Приложимото законодателство съгласно правилата в Дял П от Регламент
№ 1408/71 се определя за наети или самостоятелно заети лица, които са или са били
подчинени на законодателството на една или повече държави-членки и които са
граждани на една от държавите-членки при наличие на трансгранична ситуация, т.е.
елемент на движение с пресичане на граници между най-малко две държави, които
прилагат Регламент № 1408/71 от лица, попадащи в персоналния му обхват по повод
трудовата им активност.
В чл. 17 от Регламент 1408/71 е предвидена възможност, при определени
условия и по взаимно съгласие, институциите по приложимо право на държавите –
членки да се споразумяват за изключения от предвиденото в чл. 13-16 от регламента,
ако това е в интерес на осигуреното лице.
В конкретния случай е постигнато съгласие за изключение по чл. 17 от
Регламент 1408/71, на основание на което е издадено Удостоверение Е 101 от
компетентната датска институция по приложимо законодателство. Този формуляр
удостоверява, че Вие сте освободен от прилагане на българското осигурително
законодателство за периода от 04.09.2009 г. до 31.03.2012 г. Следователно, за
посочения период, всички задължителни осигурителни вноски за Вас, включително за
дейностите и доходите Ви от България, се дължат в Дания, съгласно датското
законодателство.
За периода на действие на издадения Формуляр Е 101, не следва да внасяте
осигурителни вноски в България за трудовата си дейност тук и не следва да подавате в
НАП данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
Следва да имате предвид, че неоснователно внесените осигурителни вноски
подлежат на прихващане и/или възстановяване по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДС ЗА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, СДВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

355/02.05.2017г. ЗДДС чл.96, ал.2 чл.41, т.1, б.“а“ ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДС ЗА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, СДВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В

ползването на отстъпка от 5 на сто при заплащане на пълния размер на патентния данък до 31 януари на текущата година, при последваща промяна на обстоятелствата, водеща до увеличение или намаление на д

3_702/02.03.2010 г.ЗМДТ, чл. 61н, ал. 2Относно: ползването на отстъпка от 5 на сто при заплащане на пълния размер на патентния данък до 31 януари на

изпълнение от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на решение на Върховен административен съд, постановено по спор между него и община К

Изх. № 04-15-3Дата: 23.04.2018 год. ПЗР на ЗДДС, § 15г ОТНОСНО: изпълнение от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013