данъчното третиране по ЗДДС на доставките със земя и сгради – www.nap.bg..

.№53-02-327
30.09.2011г.
чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
чл. 26 от ЗДДС
чл. 45, ал. 7 ЗДДС
чл. 53, ал. 1 от ППЗДДС
чл. 26, т. 7 от ЗКПО
чл. 44, ал. 2 ЗМДТ
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството притежава сграда /склад/, която не е нова по смисъла наЗакона за данък върху добавената стойност /ЗДДС при покупката, на която през 2010г. сте ползвали право на пълен данъчен кредит.
В запитването е посочено, че себестойността на имота е в размер на 468 612,16лв., данъчната оценка в размер на 592 754,60лв., а пазарната ценапо оценка на двама независими оценители около 450 000,00лв. без ДДС.
Дружеството има намерение да продаде имотана трето лице, което не е свързано с «БАПМ» ЕООД за сумата от 5000,00 евро без ДДС, като е избрало доставката да е облагаема по реда на ЗДДС.
Поставени саследните въпроси:
1. Какъв е размера на данъчната основа при продажбата на склада за 5000,00 евро без ДДС.
2. Какъв е размера на дължимото ДДС при продажбата на склада за 5000,00 евро без ДДС.
3. Има ли право на данъчен кредит за придобития склад купувача и в какъв размер.
4. Продажбата на склада за 5000,00 евро без ДДС представлява ли безвъзмездна доставка по смисъла на ЗДДС и в такъв случай, какъв е размерът на дължимия данък по Закон за местните данъци и такси/ ЗМДТ/.
5. Продажбата на склада за 5000,00 евро без ДДС представлява ли безвъзмездна доставка по смисъла на ЗМДТ.
6. Какъв е размера на дължимият данък по ЗМДТ при продажбата на склада за 5000,00 евро без ДДС.
7. Съществуват ли основания по ЗДДС да бъде непризнат изборът за продажбата на склада, като облагаема доставка .
8. Следва ли да прави дружеството корекция на ползвния данъчен кредит.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба изразяваме следното становище:
По т.1 и 2 отзапитването
Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗДДС, данъчната основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена.
Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Така определенатаданъчната основа се увеличава с:
– всички други данъци и такси /по ЗМДТ, такса за вписване, нотариална такса/, когато такива са дължими за доставката,
-съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, застраховка и други, пряко свързани с доставката.
Съгласно чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност/ППЗДДС/, размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:
Д = (ДО x ДС) / 100, където:
Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
ДО – данъчна основа поконкретната доставка;
ДС – данъчнаставка/ в конкретният случай 20% /.
В запитването е посочено, че продажбатаняма да е между свързани лица. От това следва, че продажбата не попада в хипотезата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, касаеща доставка между свързани лица. В случая данъчната основа ще бъде формирана по реда на чл. 26 от ЗДДС, съгласно който данъчната основа е договорената сума между страните по доставката, с изключение на случаите, при които се третира като безвъзмездна доставка и попада в хипотезата на чл. 27, ал. 1, т. 1 от закона.
По т. 3 от запитването
Условията и редът за упражняване право на данъчен кредит са уредени с текстовете на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС. Посочените разпоредби регламентират основния принцип на Закона, а именно, че за да е на лице право на приспадане на данъчен кредит за доставени или получени стоки или услуги на едно регистрирано лице, необходимо е то да използва тези стоки или услуги за извършване на облагаеми доставки.
По т. 4 ,т.5 и т.6 от запитването
По силата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за възмездена доставка на стока за целите на този закон се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.
В т. 8 от ДР на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието«Безвъзмездна доставка». «Безвъзмездна» е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.
Данъчната основа на доставката в този случай се определя по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и не може да бъде по ниска от себестойността на стоката. На основание чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС в случаите на доставки по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС дружество Ви задължително следва да издаде протокол, който да съдържа реквизитите посочени в чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Начисляването на данъка ще се извърши с протокола по чл. 117, като основание за начисляване на ДДС следва да се посочи чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. Издаденият протокол по чл. 117 от ЗДДС се включва в дневника за продажби.
Предвид разпоредбата на чл.53, ал. 3 от ППЗДДС при извършване на безвъзмездни облагаеми доставкина стоки или услуги по чл.6, ал.3 и чл.9, ал.2, т. 4 и ал.3 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.
Обект на облагане с местенданък са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин /чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ/. Подлежат на облагане с данъкдарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал. 2 ЗМДТ/.
При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2от ЗМДТ, както следва:
1. /изм.- ДВ, бр. 106 от 2004 г., предишна буква “б“, изм., бр. 110 от 2007 г.,изм. бр.105 от 2008г../ от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
2. /изм. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., предишна буква “в“, изм.. , бр. 110 от 2007 г.,изм. бр.105 от 2008г., бр. 95 от 2009г./ от 3.3 до 6.6 на сто – при дарение между лица извън посочените вт.1.
При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество. При прехвърляне на право на собственост /респ. учредяване или прехвърляне на ограничено вещно право / върху недвижим имот в случаите, в които прехвърлителят е регистрирано по ЗДДС лице и е налице облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, данъкът при придобиване на имущества по ЗМДТ се начислява върху данъчната основа, определена от чл. 46, ал.2, т.1 ЗМДТ, т.е върху по-високата между уговорената цена и данъчната оценка на имота по Приложение № 2 към ЗМДТ, без ДДС.
По т.7 и 8 отзапитването
Съгласно чл. 12, ал. 1 ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид цитираната норма, облагаема е всяка доставка, свързана със земя и сгради, за която изрично не е посочено в ЗДДС, че има характер на освободена.
Следва да се има предвид, че основният режим на доставките по чл. 45, ал. 1, 3 и 4 ЗДДС е “освободена доставка“.
Правото на избор дали една освободена доставка да бъде облагаема, може да се упражни на основание чл. 45, ал. 7 ЗДДСв случаите на доставка по чл. 45, ал. 1, 3 и 4 ЗДДС. Правото на избор се упражнява от доставчика, като доставчик по смисъла на ЗДДС е “лицето, което извършва доставката на стока или услуга“.
Правото на избор може да се упражни чрез посочване на размера на данъка във фактурата за доставката. Същото може да бъде упражнено и чрез посочване във фактурата на основанието за осъществяване правото на избор доставката да е облагаема, а именночл. 45, ал. 7 ЗДДС.
При условие, честе упражнили правото си на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС доставката на сградата да бъде облагаема, т.е. при продажба на стара сграда, за която е ползвано право на приспадане на данъчен кредит, и същата не е извършена като освободена доставка, не следва да бъде извършенакорекция по реда на чл. 79 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ предоставянето на безвъзмездни доставки на стоки и услуги се третират като дарения. В случай, че счетоводният разход за дарение не попада сред изброените в чл. 31, ал. 1 – ал. 4 от закона, с неговия размер се преобразува счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 7 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно, като конкретна преценка може да бъде извършена от орган по приходите в ревизионно производство, съобразявайки всички относимикъм осъществените доставки факти и обстоятелства.
За повече информация Ви уведомяваме , че е публикувано в Интернет страницата на Националната агенция за приходите Указание №91-00-261/04.09.2007г. относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките съсземя и сгради – www.nap.bg..

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.12

5_221 / 18.03.2008 ЗКПО, чл. 12 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………., В писменото си запитване не описвате конкретна фактическа обстановка.…

ЗДДФЛ, чл.22а

2_276/13.03.2013ЗДДФЛ, чл.22аОтправили сте писмено запитване до Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика”-…… свързано с приложението наЗакона за данъците…