данъчното третиране по ЗДДС на доставките със земя и сгради .

Изх. № 53-00-357
17.04. 2013 г.
чл. 45, ал. 3 от ЗДДС
чл. 79, ал. 3 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството притежава апартамент, който е закупен през 2006 г. и е ползван данъчен кредит в пълен размер.
Взето е решение едноличният собственик на капитала да получи дивидент от неразпределена печалба от минали години, като дивидентът бъде изплатен в натура представляваща апартамента на дружеството.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се прави корекция на ползвания данъчен кредит, след като апартамента е стар по смисъла на ЗДДС и как следва да се определи неговия размер?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулеваставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В тази връзка, на основание чл. 12 от ЗДДС разпределеният дивидент под формата на актив следва да се разглежда като облагаема доставка,освен ако не попада сред изброените доставки в Глава четвърта „Освободени доставки и придобивания” от ЗДДС.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка едоставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
Определението за “сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС.
С визираната норма е дадена дефиниция за “нови сгради“, а именно:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
На основание чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени или придобити от него сгради, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), лицето дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.
Корекциите, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС, се извършват в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка – декларацията за този данъчен период.
В конкретния случай, ако дружеството прехвърли собствеността на сградата, за която е ползвано право на приспадане на данъчен кредит, като освободена доставка (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС), следва да бъде извършена корекция по реда на чл. 79, ал. 3 или 6 от ЗДДС, в зависимост от това дали сградата е дълготраен актив по смисъла на ЗКПО.
Извършената от дружеството към едноличния собственик на капитала доставка се документира по реда и условията на чл.113от ЗДДС чрез издаване на фактура в 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие.
В случаите когато едноличния собственик е данъчно незадължено лице е допустимо да не се издава фактура, но извършената доставка следва да бъде отразена в отчета за извършените продажби по чл.119 от ЗДДС.
За повече информация Ви уведомяваме, че е публикувано в Интернет страницата на Националната агенция за приходите (www: nap.bg) Указание № 91-00-261/04.09.2007 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките съсземя и сгради .
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка (и представени документи). В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 отДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *