ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

Изх. № 53-00-372/……………2011 г.
ЗДДС, чл. 41, т.1, б.”а”
… ООД провежда курсове по чужди езици, информационни технологии и счетоводство.
Дружеството е лицензиран център за професионално обучение в Националната агенция за професионално образование и обучение и е вписано като доставчик на обучение по ключови компетенции в Агенцията по заетостта. Програмите за чуждоезиково обучение на … ООД се използват от Министерството на образованието, младежта и науката по договор, сключен между дружеството и МОМН.
Поставеният въпрос в запитването е дали предлаганите от … ООД услуги се разглеждат като освободена доставка по чл.41 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС, предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
Във връзка с гореизложеното, доставките на услуги, свързани с обучение за придобиване на ключови компетенции, предоставяни след 01.01.2011 г., могат да бъдат квалифицирани като освободени,ако са изпълнени специалните условия, разписани в чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че …ООД е вписано като доставчик на обучение по ключови компетенции в Агенцията по заетостта. В тази връзка провежданите от дружеството курсове по чужди езици, информационни технологии и счетоводство следва да се разглеждат като освободени доставки, съгласно чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *