данъчното третиране по ЗДДС на продажбата на поземления имот.

1_ИТ-00-60/01.04.2010 г.
ЗДДС – чл. 45, ал.5, т. 1
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …. изразяваме следнотостановище:
От изложеното запитване е видно, че предстои да извършите продажба на земя, която съгласно издадена скица от Служба по геодезия, картография и кадастър – ….. е определена като поземлен имот.
При така изложеното е зададен въпрос относно данъчното третиране по ЗДДС на продажбата на поземления имот.
Данъчното третиране на доставките, свързани със земя и сгради е уредено в чл.45 от ЗДДС и чл.44 от ППЗДДС.
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.
Същевременно в ал.5 на чл.45 от ЗДДС са изброени доставки, по отношение на които ал.1 не се прилага. Сред тях е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови. Видно от текста на разпоредбата, за да се определи вида на имота ЗДДС използва дадени легални дефиниции в друг нормативен акт, в случая Закона за устройство на територията/ЗУТ/. В дефинитивната си част последният прави ясно разграничение между „поземлен имот“ и „урегулиран поземлен имот“.
По смисъла на § 5, т.2 и 11 от ДР на ЗУТ “урегулиран поземлен имот“ или урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство, а “поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
От представената скица не може да се определи дали имотът представлява урегулиран поземлен имот, но от приложеното към запитването Удостоверение на Община …… става ясно, че имотът попада в регулационните граници на населеното място на територията на промишлена зона. За територията на промишлената зона е в сила Подробен устройствен план – План за улична регулация с устройствени зони и показатели за застрояване, одобрен с решение на Общински съвет, но за имота няма одобрен План за регулация и застрояване с утвърдени дворищно-регулационни граници и предвидено конкретно застрояване. Предвид това, считаме, че имота не представлява урегулиран поземлен имот. При извършване на сделката и при условие, че и към датата на продажбата, имота не отговаря на изискването за урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, Вие като доставчик може да изберете тази доставка да бъде облагаема. Основанието за това е чл.45, ал.7 от ЗДДС.
Уведомяваме ви, че е публикувано в Интернет страницата на Националната агенция за приходите Указание № 91-00-201/04.09.2007 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на земя и сгради – www.nap.bg

Оценете статията

Вашият коментар