Прилагане на чл. 21, ал.1 , 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29 от ЗДДС, считано от

1_ИТ-00-65/01.07.2010
Относно: Прилагане на чл. 21, ал.1 , 2 и 4 от ЗДДС; чл. 29 от ЗДДС, считано от
01.01.2010 г.

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр……………№ ИТ-00-65/ 26.04.2010 г.,тъй като не сте представили никакви документиизразяваме следното принципностановище :
Изложена е следната фактическа обстановка:
Твърдите,че се занимавате със посредничество, свързано с организиране на студентски бригади и продажба на самолетни билети. Въпросите , които поставяте са свързани с необходимостта от начисляване наДДС за полученатакомисионна по продажбата на самолетните билетии дали стойността на самия самолетния билет формира облагаем оборот за регистрация по ЗДДС . Освен това , в запитването твърдите, че имате подписани договори с дружества , регистрирани в САЩ организиращи студентските бригади , по които договоривие сеявявате посредник между дружестватаот САЩи българските клиенти .
Питането ви е – каква част от стойността на тези услуги формират облагаем оборот за регистрацияпо ЗДДС?
І. Посредническитеуслугипо продажбата на самолетни билети
1. Мястото на изпълнение на посредническа услуга оказана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчнозадължено лице се определя по правилата на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС . Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Следва да имате предвид, че когато получателятизползва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си,мястото на изпълнение се определя по реда начл. 21, ал. 1 от ЗДДС . Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност.
2. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено лице, е мястото, където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството / чл.24 от ЗДДС/ .
Облагаема доставка по чл.12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на услуга по смисъла на ЗДДС , когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. За доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 29 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва от място на територията на страната до място извън територията на страната или от място извън страната до място на територията на страната .Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките, посочени в глава трета от ЗДДС – чл.36 от ЗДДС . Съгласночл. 37 от ППЗДДСза доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:
а/ договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;
б/ отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);
в/отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;
г/фактура за доставката.
Съгласно чл. 38а , ал. 1 от ППЗДДС когато доставката е с място на изпълнение извън територията на страната и получателят е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, и за доставката би била приложима нулева ставка по реда на тази глава, ако същата беше с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът трябва да разполага с относимите към доставката документи по тази глава.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Воблагаемият оборот се включват сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка . Както бе посочено по-горе, облагаема доставка е доставката извършена от данъчно задължено лице с място на изпълнение на територията на страната .
Съгласно чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по ЗДДСподлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. За тази регистрация не е от значение сумата на данъчната основа на предоставените услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка .За лицатавъзниква задължение за подаване на заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.Лице, което е регистрирано на основание чл.97а, ал. 2 от ЗДДСи за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 от ЗДДСили за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС , се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор .
Ако действате в условията на пряко представителство, тогава стойността на продадените от вас самолетни билети не формират облагаем оборот за регистрация по чл.96 от ЗДДС. В този случай считаме, че доставчик следва да е авиокомпанията, от чието име и за чиято сметка се събират сумите и представляват стойността на транспортната услуга по превоз на пътници.
ІІ. Относно посредническите услуги във връзка със организиране настудентски бригади .
Видно от запитването получател на посредническите услуги, оказвани от вас е данъчно задължено лице- в случая дружеството от САЩ. Мястото на изпълнениена тазиуслуга щесе определи по правилата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС . Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, а именно в САЩ .
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не формират обагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2, т. 1от ЗДДС . Не подлежите и на регистрация по реда на чл.97а от ЗДДС, поради това, че мястото на изпълнение на тези доставки няма да е на територията на друга държава членка, а същото ще е на територията на трета страна.

Оценете статията

Вашият коментар