данъчното третиране по ЗДДС на земя и сгради, което е публикувано в Интернет страницата на Националната агенция за приходите– www.nap.bg.

2_1338/20.08.2012г.
чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС
В Дирекция ОУИ ========== е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията, с вх. №=========.2012г., в което посочвате, че Ви предстои сделка с поземлен имот, за който разполагате с документи за сменено предназначение на земята и ПУП-ПРЗ на ПИ, като в същите никъде не е вписано УПИ.
В запитването сте поставили следния въпрос:
1. Какъв ще бъде данъчния режим на доставката при евентуална продажба на посочения по – горе поземлен имот?
На основание изложената фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:
Данъчното третиране на доставките, свързани със земя и сгради е уредено в чл. 45 от ЗДДС и чл. 44 от ППЗДДС.
Като освободена доставка законът регламентира прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда /чл. 45, ал. 1 от ЗДДС/.
Посочената разпоредба не се прилага за доставки, изброени в ал. 5 на чл. 45 от закона. Сред тях е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието “урегулиран поземлен имот“. Съгласно дефиницията, дадена в §5, т.11 от ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
Видно от даденото определение, за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, е необходимо наличие на подробен устройствен план, в който имотът да фигурира с посочените характеристики.
От представените документи не се установява по безспорен начин, че имотът представлява урегулиран поземлен имот, с оглед извършване на преценка дали доставката е облагаема или освободена, поради което е необходимо да се снабдите с документ от компетентните органи на общинската администрация, от който да е видно какъв е статутът на имота към датата на извършване на доставката.
Уведомяваме ви, че от Изпълнителния директор на НАП е издадено Указание № 91-00-261/04.09.2007г. относно данъчното третиране по ЗДДС на земя и сгради, което е публикувано в Интернет страницата на Националната агенция за приходите– www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар