ЗДДС, чл.7, aл. 1,ЗДДС, чл.14,ППЗДДС, чл.45

2_1342-1/04.11.2013г.
ЗДДС, чл.7, ал.1,
ППЗДДС, чл.45,
ЗДДС, чл.14
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……,в което е описана следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС. Предстои създаването на интернет сайт за електронна продажба на мъжки костюми.
Въпросите, коитоВи интересуват са:
1. При продажба от доставчика на лица, регистрирани по ДДСв друга държава членка на ЕС, чрез електронния магазин доставката има ли статут на ВОД по чл.52 от ЗДДС за доставчика и освободено ли е данъчно задълженото лице от начисляване на ДДС по реда на чл.53 от ЗДДС?
2.Електронният магазин припокрива ли се с изискванията за дистанционна продажба по чл.14 и с чл.69 от ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
1.По първи въпрос:
В ЗДДС липсва специална уредба за данъчното облагане на доставките на стоки чрез електронен магазин, поради което за тези доставки се прилагат общите правила на закона.
Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
В запитването не посочвате как ще се осъществява доставката на стоката до получателя- дружеството притежава ли склад или друг обект на територията на държавата членка, от където ще се доставя стоката, или същата ще се транспортира до получателя от територията на страната, както и дали ще се използват услугите на куриерска фирма.
Ако стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка и получателят е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в другата държава, за доставката ще са приложими разпоредбите на чл.7, ал.1 от ЗДДС и ще е налице вътреобщностна доставка. На основание чл.53, ал.1 от ЗДДС вътреобщностната доставка е облагаема с нулева ставка на данъка. Същевременно доставчикът следва да разполага изискуемите от чл.45 от ППЗДДС документи за удостоверяване на ВОД.
2.По втори въпрос:
Дистанционна продажба по смисъла на чл.14 от ЗДДС е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Предвид гореизложеното, ако получатели по доставките са данъчно задължени лица, за които би възникнало задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностно придобиване на стоки, няма да са на лице условията на чл.14, т.3 от ЗДДС за отчитане на доставките като дистанционна продажба на стоки. В тези случаи ще е налице ВОД.
Ако получатели по доставките са данъчно задължени лица, за които не би възникнало задължение за начисляване на ДДС за вътреобщностно придобиване на стоки, например физически лица, ще са налице условията на чл.14, ал.1 от ЗДДС за отчитане на доставките като дистанционна продажба на стоки. Съгласно чл. 20, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на дистанционната продажба е на територията на страната, когато:
1.доставчикът е регистрирано по този закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2.извършените от доставчика дистанционни продажби за лица на територията на
друга държава членка не надвишават определения за държавата членка праг.
От момента, в който лицето достигне прага в другата държава членка и се регистрира за целите на ДДС в нея, мястото на изпълнение на тази доставка вече не е на територията на България, респективно за тази доставка ще се начислява данък по ставката в тази друга държава членка.
Ако се извърши продажба на стоки на лица извън Европейския съюз ще важат разпоредбите на чл.28 от ЗДДС и чл.21 от ППЗДДС. По смисъла на чл. 28, т.1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика. Удостоверяването на тези доставки е регламентирано в чл.21 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар