дарение на строителна услуга на община по ЗДДС – чл. 9, ал. 3 и ЗКПО

Изх. №24-28-763
Дата:15.04.2008 год.
Относно: дарение на строителна услуга на община по ЗДДС – чл. 9, ал. 3и ЗКПО
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-28-763/27.12.2006 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Съгласно изложеното в запитването дружеството очаква да приключи 2007 г. със счетоводна загуба. Поставени са въпроси във връзка с данъчното облагане на дарение на строителна услуга от дружеството на община по реда на действащите през 2007 г. ЗДДС н ЗКПО. Съществува ли право на данъчен кредит за направените разходи или сделката се счита за освободена доставка по смисъла на ЗДДС?
Данъчно третиране по реда на ЗДДС
За целите на данъчното облагане с данък върху добавената стойност в случаите на дарение се прилагат разпоредбите на Законът за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. регламентиращи безвъзмездните доставки. “Безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото (§ 1. т.8 от ДР на ЗДДС).
По принцип безвъзмездните доставки са извън предметния обхват на ЗДДС. С разпоредбата на чл.9, ал.З от ЗДДС е предвидено изключение съгласно, което за възмездна доставка на услуга се смята и предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задьлженото лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица. при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Като възмездна доставка се третира и безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице. на собственика, на работниците и служителите или на трети лица.
Право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки па основание чл.70. ал.1. т.2 от ЗДДС.
Предвид горното в случай, че за извършената от Вас безвъзмездна строителна услуга сте използвали стоки, при производството, вноса или придобиването на които сте приспаднали изцяло или частично данъчен кредит същата следва да се смята за възмездна. За тази доставка на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и Вие като доставчик на основание чл.82. ал.1 от ЗДДС следва да начислите същия по реда чл.86, ал.1 от съшия нормативен акт. Следва да имате предвид, че дори м да не сте ползвали право на данъчен кредит за стоки, използвани при извършването от Вас на строителната услуга същата се приравнява на възмездна н за нея следва да начислите по горепосочения начин данък върху добавената стойност. Тези доставки се документират с протокол от регистрираното лице – доставчик на основание чл. 117,ал. 1, т.З от ЗДДС.
В този случай данъчната основа на доставката е сумата на направените преки разходи, свързани с извършването П съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗДДС.
Ако доставката е между свързани лица. чл. 27. ал.З от ЗДДС следва да се прилага във връзка с ал. 2. Данъчната основа в тези случаи е пазарната цена. но не по-ниска от сумата на направените преки разходи, свързани с извършването на услугата, предмет на доставката.
1
Данъчно третиране по реда на ЗКПО
Разпоредбите, свързани с разходите за дарение се съдържат в част втора, глава седма „Данъчни постоянни разлики“ на ЗКПО. За целите на данъчното облагане с корпоративен данък се признават разходите за дарения до определен ограничителен праг в зависимост от лицата, посочени в чл.31. ал.1 – 4, в чиято полза са направени при условие, че данъчно задължените лица. които ги извършват са приключили съответния данъчен период (финансовата година или тримесечието при авансовото облагане) с положителен финансов резултат (счетоводна печалба). Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези. които се разпореждат с него. или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.
Съгласно чл.31. ал.1. т.5 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато са направени в полза на бюджетни предприятия по смисъла па Закона за счетоводството (каквато е общината). Превишението над този размер подлежи на облагане, като се посочва в увеличение на счетоводния финансов резултат при определянето на данъчния финансов резултат на основание чл.26. т.7 от ЗКПО.
В конкретният случай, ако дружеството е приключило 2007 г. с отрицателен счетоводен финансов резултат (счетоводна загуба) или нулев счетоводен резултат, извършените през годината строителни услуги представляват разходи за безвъзмездно предоставяне (вид дарение), които са извън хипотезата на чл.31 от ЗКПО. Отчетените счетоводни разходи се третират като данъчна постоянна разлика по реда па чл.26. т.7 от ЗКПО, т.е. не са признати за данъчни цели и с тях следва да се увеличи счетоводния финансов резултат.
Следва да се има предвид, че след 1.01.2007 г. даренията, отчетени като разходи не са обект на облагане с данък върху разходите по реда на част четвърта от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *