определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008 г., но

Изх. №24-00-8
Дата: 18.04.2008 год.
Относно: определяне на осигурителния доход за лица, работещи по договори за управление и контрол и за лица, полагащи труд без трудово правоотношение, чиито възнаграждения са изплатени след 1 януари 2008 г., но трудът е положен преди 1 януари 2008г.
Във връзка с постъпили многобройни запитвания, с оглед уеднаквяване на практиката по прилагане на данъчното и осигурително законодателство и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
1. Възнаграждения по договори за управление и контрол:
Осигуряването на лицата по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както синдиците и ликвидаторите се провежда на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване и е за всички осигурени социални рискове. В общия случай, за периода преди 01.01.2008 г., осигурителните вноски за тези лица се дължат върху възнаграждението по договора след намаляване на нормативно признатите разходи, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), но не по-малко от минималния осигурителен доход за основнатаикономическадейностиквалификационни групи професии и
длъжности, определени в Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година и не повече от максималния размер на осигурителния доход. Същите са в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО между осигурителя и осигуреното лице за съответната година.
Възнагражденията по договори за управление и контрол, в редакцията на ЗДДФЛ, действаща до 31.12.2007 г., се третират като доходи от друга стопанска дейност, за които облагаемият доход се формира след приспадане на 10 на сто нормативно признати разходи. Предвид промяната в данъчното третиране на доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, след 01.01.2008 г., същите не са доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, съответно при определянето на авансовия данък не следва да се приспадат нормативно признати разходи. Аргументите за това и становището на НАП, относно реда за авансово облагане на доходите от този вид са описани в писмо наш Изх. № 24-00-2/25.01.2008 г.
Предвид гореизложеното, в случаите, когато през 2008 г. се начисляват и изплащат възнаграждения на тези лица, отнасящи се за периоди преди 01.01.2008 г., за определянето на осигурителният им доход не следва да се приспадат 10 на сто нормативно признати разходи и същият не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност и квалификационни групи професии и длъжности, определени в Закона за бюджета на ДОО за 2007 г. и не повече от максималния му размер – 1400 лв. Размерите на осигурителните вноски са съответстващи на периода на полагането на труда и се внасят по реда на чл. 7 от КСО.
Предвид разпоредбата на т. 4 от Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 към Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите /наети по Кодекса на труда/ в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството. За доходите на изпълнителите по договори за управление и контрол в бюджетните предприятия /по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството/ се прилага минимален осигурителен доход, съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО.
2. Възнаграждения за работа без трудови правоотношения:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
При определяне на облагаемия доход от възнаграждения без трудови правоотношения, изплатени след 01.01.2008 г. на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО се приспадат разходи за дейността в размер на 25 на сто /чл. 29, т. 2 от ЗДДФЛ/, независимоотдататана начисляванетоим,тъйкато
удържането/внасянето на данъка е обвързано с момента на придобиване на дохода.
Предвидгореизложеното, приопределяне на осигурителния доход, върху
който се дължат осигурителни вноски при изплащане през 2008 г. на възнаграждения за работа без трудови /извънтрудови/ правоотношения, отнасящи се за периоди преди 01 януари 2008 г., следва да се приспадат 25 на сто нормативно признати разходи. Дължимите осигурителни вноски и минималната работна заплата за страната са в размерите, съответстващи на периода, за който е положен труда.
По силата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ изплащането на възнагражденията става задължително със Сметка за изплатени суми, придружена със Служебна бележка. Актуалните за 2008 г. образци са утвърдени от министъра на финансите със заповед № ЗМФ-42/10.01.2008 г. и са обнародвани в ДВ, бр. 7/2008 г.
На основание чл. 7, ал. 6 от КСО осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят до 10- то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар