дата на данъчно събитие и документиране на доставките на строителни услуги при последващо изменение на цените по смисъла на ЗДДС

Изх. № 26-К-139
Дата: 05.12.2008 год.
ЗДДС,чл.25.
Относно: дата на данъчно събитие и документиране на доставките на строителни услуги при последващо изменение на цените по смисъла наЗДДС
По повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-К-139/17.10.2008 г., изразявам следното становище
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е възложител на строителни работи на подизпълнители, като окончателното договаряне на единичните цени ще се извършва на по-късен етап. След приключване на възложените работи или на края на месеца, при положение, че до този момент не е постигнато споразумение за единичните цени на извършената работа, се подписва Приемо – предавателен протокол за приемане на извършените работи, изчислен на база на първоначалните единични цени, предложени от Дружеството Ви. Ако на последващ етап се постигне споразумение за по-високи или по-ниски цени на възложените работи, това е основание за издаване на дебитно или кредитно известие.
II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
• Как следва да се документират и отчитат доставките на строителните услуги и
окончателното договаряне на цените в аспект на ЗДДС.
III. Нормативна уредба:
•Чл. 25 ЗДДС
•Чл. 115 ЗДДС
•Чл. 12 ППЗДДС
IV. Становище на ЦУ на НАП:
С оглед на така поставените във Вашето запитване въпроси можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на конкретни разпоредби на ЗДДС, които считаме, че са относими спрямо фактическата обстановка, съдържаща се във Вашето запитване:
Данъчно събитие по смисъла на ЗДДС’ е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица, вътреобщностното придобиване, както и вносът на стоки по чл. 16 от същия закон. Съгласно чл. 25. ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. В следващите алинеи на разпоредбата на чл.25 от ЗДДС са предвидени изключения от основния принцип.
Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.4 от ЗДДС, при доставка на услуги с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл.6, ал.2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
Следователно, когато в договор за строителна услуга е договорено плащане, обвързано с отчитане на етап от завършено строителство, съобразно дял на завършено строителство и доколкото в писмото си не сте посочили, че е уговорено плащане на дати, различни от приключването на всеки етап , съгласно чл. 25, ал.4 от ЗДДС, във връзка с чл.12, ал.2 от ППЗДДС – данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя .
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС,доставчикът по доставката е длъжен да издаде фактура в 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие за доставката.
Счл. 115 от ЗДДС е уреден начинът за документиране при изменение на данъчната основа. Съгласно ал.1 на чл.115 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, като доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство. Дебитно известие се издава при увеличение на данъчната основа, а кредитно известие – при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки, предвид разпоредбите на чл. 115, ал. 3 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар