Въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ) във връзка с разработването на софтуерен продукт.

Изх. № 26-И-216
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ) във връзка с разработването на софтуерен продукт.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 24-И-216/15.11.2007 г.), Ви уведомявам следното:
I. Относно утвърдения образец на „Служебна бележка“ по чл.45, ал.1 от ЗДЦФЛ
1.Считаме, че разширението В О не е носител на информация за целите на
ЗДЦФЛ, поради което добавянето му в полетата за ЕИК по БУЛСТАТ на други
работодатели не е наложително.
2.В случай, че се предвидят повече редове за ЕИК по БУЛСТАТ на други
работодатели,тованебипроменилопосъществосъдържаниетона служебната
бележка. Следователно, по целесъобразност може да се предвидят повече редове от
тези в утвърдения образец.
3.Не е налице промяна по същество в утвърдения образец и когато, поради
многото редове на служебната бележка, за същата са предвидени две страници.
4.В забележка № 1, съдържаща се в утвърдения образец, изрично е указано, че
Част I на служебната бележка се попълва от всички работодатели.
Следователно Част I на служебната бележка се попълва и от работодател по основно трудово правоотношение, който е определил годишния размер на данъка на работника или служителя за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения. В този случай в данните по Част I се включват и данните, предоставени от други работодатели на работника или служителя през данъчната година.
П. Данъчно третиране на аванс за декември 2007 г., изплатен през същия месец, когато окончателното изплащане на трудовото възнаграждение за декември е през януари 2008 г.
Относно придобиването на доходите от трудови правоотношения са приложими общите правила, установени в чл.11, ал.1 от ЗДЦФЛ, а именно, че доходът се смята за придобит на датата на:
1.плащането – при плащане в брой;
2.заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека
– при безналично плащане;
3.получаването на престацията – за непаричен доход.
При условията на чл.49 от ЗДДФЛ работодателят определя годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения. Следователно, изплатеният през декември 2007 г. аванс, като доход придобит през данъчната година, се включва в облагаемия доход при определянето на годишния размер на данъка за същата данъчна година.
III. Към настоящия момент отговорите на поставените от Вас въпроси относно възнаграждения за 2007 г., изплатени окончателно през 2008 г., не биха могли да бъдат коректни, тъй като предстои гласуване в Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ. Данъчното третиране на такива доходи ще е в зависимост от наличието или отсъствието на преходни разпоредби, отнасящи се до тях.
//

Оценете статията

Вашият коментар