Отговор на писмено запитване от ……………….. ЕАД, касаещо прилагането на режима по чл.70 от Закона за данък върху добавената стойност (отм.).

Изх. № 26-К-14
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване от „..“ ЕАД, касаещо прилагането на режима по чл.70 от Закона за данък върху добавената стойност (отм.).
УВАЖАЕМА ……………………,
Във връзка с Ваше писмено запитване до Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите с Наш вх.№ 26-К-14/……………..2007 г., изразяваме следното становище:
Като особен режим на ползване на данъчен кредит, уреден в Глава дванадесета на ЗДДС правото на данъчен кредит за начислен данък по повод прекратяване на регистрацията, за обложените на това основание и налични активи към датата на повторна регистрация, възниква и се упражнява по реда и при условията на чл.70 и чл.71 от ЗДДС (отм.).
Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗДДС (отм.) регистрираното лице има право да приспадне начисления му данък по повод прекратяването на регистрацията му по този закон за обложените активи по смисъла на Закона за счетоводството, които са налични към датата на последващата регистрация. А според чл.70, ал.2 от ЗДДС (отм.) това право възниква само за наличните активи към датата на последващата регистрация по реда на ЗДДС, за които са налице следните условия:
1. наличните активи към датата на последващата регистрация по този закон
са били обложени при прекратяването;
2.начисленият данък по повод прекратяването е внесен ефективно или е
прихванат от органа по приходите;
3.с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва
облагаеми доставки;
4.регистрационният опис по образец за наличните към датата на повторната
регистрация активи, които са били обложени по повод прекратяване на регистрацията
му,е съставен към датата на повторната регистрация и подаден до третия ден
включително след тази дата.
На основание чл.71, ал.1 от ЗДДС (отм.) правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 70 възниква на датата на повторната регистрация и се упражнява през данъчен период след датата на регистрация, като наличните активи и начисленият при дерегистрацията данък за тях, включени в регистрационния опис по чл. 70, се отразяват в дневника за покупките.
Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 70 не възниква и не може да се упражни от регистрираното лице, ако регистрационният опис е подаден след третия ден от датата на регистрация по този закон (чл.71, ал.З от ЗДДС (отм.)).
Необходимо е да се отбележи, че отразяването в дневника на покупките на наличните активи и начисления при дерегистрацията данък за тях, включени в регистрационния опис по чл.70 от ЗДДС (отм.), е императивно условие за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит за наличните активи, за които е начислен данък при дерегистрацията на лицето по ЗДДС. Иначе казано, императивната разпоредба на чл.71, ал.1 от ЗДДС (отм.) регламентира задължението на лицето да отрази в дневника на покупките наличните активи и начисления при дерегистрацията данък за тях, за да упражни правото да приспада данъчен кредит през данъчен период след датата на последващата регистрация.
Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.З от Правилника за прилагане на ЗДДС (доп. – ДВ, бр. 15 от 2001 г., в сила до 31.12.2006 г.) правото на данъчен кредит по реда на чл. 70 от закона възниква само за наличните активи, описани в регистрационен опис по образец (приложение № 4), подаден до третия ден включително след датата на регистрацията по закона.
Според изложените във Вашето запитване фактически данни, с Акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС № 1210 от 17,10.2006 г. на основание чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС (отм.) във връзка с чл.116, ал.2, т.2, б.“а“ от ЗДДС (отм.) Териториална дирекция на НАП – гр…………….е прекратила регистрацията по ЗДДС на „..“ ЕАД. С оглед на извършената служебна дерегистрация, дружеството е изготвило Протокол-Опис № 1 от 17.10.2006 г. за начисляване на ДДС върху наличните активи към момента на прекратяване на регистрацията по ЗДДС и е отразило това данъчно задължение в своите счетоводни регистри. За последния данъчен период (по смисъла на чл.72, ал.4 от ЗДДС (отм.)) „..“ ЕАД е подало Справка-декларация с вх.№ ДДС…………. от 10.11.2006 г., но в същата не е посочило данъчното задължение по Протокол-Опис № 1 от 17.10.2006 г. С Платежно нареждане от 04.12.2006 г. чрез ДДС-сметката на „..“ ЕАД сумата на
начисленият данък върху добавената стойност по Протокол-Опис № 1 от 17.10.2006 г. е преведена по сметка на ТД на НАП – гр………. на 05.12.2006 г.
На основание Заповед за възлагане на ревизия № 1499 от 16.11.2006 г. на „..“ ЕАД е извършена данъчна ревизия с обхват – задължения по реда на ЗДДС за периода от 01.09.2006 г. до 17.10.2006 г. В издадения от ревизиращите органи Ревизионен доклад № 1499 от 27.12.2006 г. е констатирано, че дружеството не е отразило в Справка-декларация с вх.№ ДЦС.0600-0811959 от 10.11.2006 за данъчен период м.Октомври данъка начислен с Протокол-Опис № 1 от 17.10.2006 г., но е посочено, че данъка е ефективно внесен от „..“ ЕАД на 05.12.2006 г. Обстоятелство, че начисления данък по чл.119, ал.З от ЗДДС е ефективно внесен е установено в Ревизионен акт № ………. от 29.12.2006 г., с който на дружеството се възстановява ДДС в размер на 18 267.58 лв. за данъчни периоди – м.Септември и м.Октомври (като сумата е преведена по разплащателната сметка на дружеството на 10.01.2007 г.) и се прихващат дължими от дружеството лихви по чл.1 от ЗЛВДТДПДВ в размер на 1263.01 лв.
„..“ ЕАД подава Заявление за регистрация по чл.110 от ЗДДС (отм.) с вх.№ 266 от 03.11.2006 г. на ТД на НАП – гр…………, както и Регистрационен опис по чл.70 от ЗДДС с вх.№ 266 от 13.11.2006 г. Дружеството получава Удостоверение за регистрация по ЗДДС на 13.11.2006 г. и на основание чл.112 от ЗДДС (отм.) от същата дата „..“ ЕАД е регистрирано за целите на облагането с данък върху добавената стойност.
В този аспект, според така посочените във Вашето писмо обстоятелства дължимият от „..“ ЕАД данък по чл.119, ал.З от ЗДДС (отм.) е ефективно внесен или прихванат от ревизиращия орган и регистрационния опис по чл.70 от закона е подаден до третия ден включително от датата на регистрацията на дружеството за целите на ЗДДС, при наличието на останалите предпоставки в чл.70 и чл.71 от ЗДДС (отм.), свързани с възникването и упражняването на правото на данъчен кредит за обложените активи по смисъла на Закона за счетоводството, които са налични към датата на последващата регистрация, не съществува законова пречка това право на данъчен кредит да може да бъде упражнено от дружеството през данъчен период м.Декември 2006 г.(по арг. на чл.71, ал.1 от ЗДДС (отм.) и чл.67, ал.1 от ЗДДС (отм.)).
//

Оценете статията

Вашият коментар