ДДС, платен на германско дружество

Изх. № 26-Б-140……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: ДДС, платен на германско дружество
Във връзка с поставените от вас въпроси с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх. № 26-Б-140/ 07.11.07 г. и 18.12.2007 г., Ви уведомявам за следното:
По първи въпрос:
Правилата, по които се възстановява ДДС на чуждестранни лица, установени в държава членка, различна от тази, в която е начислен (платен) данъка, са регламентирани в Директива 79/ 1072/ ЕЕС от 06.12.1979 г. и следва да са транспонирани в законодателството на държавите членки на ЕС.
За да се информирате за реда, по който може да бъде възстановен платеният ДДС от вашето дружество в друга държава членка, следва да се обърнете към съответните органи на данъчната (приходна) администрация на чиято територия е извършено начисляването на данъка.
По втори въпрос:
От информацията в самото запитване и приложените към него документи не е възможно да се заключи налице ли са условията за прилагане на режима „облагане на вътреобщностното придобиване“.
Сама по себе си проверката в системата VIЕS на ИН за целите на ДДС на германският доставчик не е предпоставка за това, да не се определи получателя по описаната от вас доставка (придобиването) като лице – платец по смисъла на чл.84 от зддс.
По трети въпрос:
Отговорът на този въпрос се съдържа директно в разпоредбата на чл.64, ал. 1 от ЗДДС, съгласно който „данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26“.
В конкретния случай тази норма е приложена от вас, което е видно от посоченото в приложеният към запитването протокол № 3/ 09.07.2007 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар