Декларацията по чл.264, ал.З от ДОПК, удостоверяваща липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение данъци, мита и задължителни осигурителни вноски

Изх. № 94-В-39
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Декларацията по чл.264, ал.З от ДОПК, удостоверяваща липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение данъци, мита и задължителни осигурителни вноски
Уважаеми господин Вайков,
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх.№ К-С-46 от ……….2007г. по описа на , препратено по компетентност с писмо с вх.№ 94-В-39 от ……………..2007г. по описа нана Националната агенция за приходите (НАП), във връзка с предвиденото в разпоредбата на чл.10, ал.1, т.6 от Закона за НАП правомощие на Изпълнителния директор на НАП да разяснява данъчното и осигурителното законодателство. Ви уведомявам следното:
Съобразно разпоредбата на чл.264, ал. 1 от ДОПК прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог, както и прехвърлянето на собствеността върху моторни превозни средства, не се допуска, ако прехвърлителят или учредителят, съответно – ипотекарният длъжник или залогодателят имат непогасени, подлежащи на изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Липсата на тези публични задължения се удостоверява с подаването на декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК.
В ДОПК не е предвидено правомощие на органите по приходите да приемат, обработват, съхраняват декларациите, подадени по реда на чл.264 от ДОПК. Декларацията по чл.264, ал.1 от ДОПК се подава пред нотариус или съдия по вписванията и представлява условие да допустимост на прехвърлителните сделки, в случаите, когато прехвърлителят или учредителят има непогасени публични държавни и общински задължения.
За неверните данни, посочени в декларацията, отговаря нейния подател по реда на чл.313отНК.
От друга страна, в разпоредбата на чл.265 от ДОПК е предвидена отговорност за нотариуса или съдията по вписванията, които съставят или разпоредят да се впише акт без представена декларация по реда на чл.264 от ДОПК.
В обобщение на гореизложеното, Ви уведомявам, че в правомощията на органите по приходите при НАП не попада осъществяването на контрол за установяване на истинността на данните, подадени в декларацията по чл.264, ал.1 от ДОПК пред нотариус или съдия по вписванията.
В случай, че разполагате с данни за извършени нарушения, разчитаме, че ще ги предоставите на компетентните органи.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *