ЗМДТ, чл.14, aл. 1

Изх. № 94-В-51
Дата: 24.03.2009 год.
ЗМДТ, чл. 14, ал. 1.
В отговор на поставените от Вас въпроси изразяваме следното становище:
Недвижимите имоти, одържавени по посочените в Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/ закони, се възстановяват по силата на закона без да е необходимо наличието на нарочен акт /в този смисъл – Решение № 11400 от 09.12.2003 г. по адм. дИзх. № 5867/2003 г., 5 чл. с-в на ВАС , решение № 207 от 1996 г. по гр. дИзх. № 70/1996 г. на ВС, решение № 2364 от 2004 г. по адм. дИзх. № 7936/1999 г. на ВАС, решение № 7827 от 2008 г. по адм. дИзх. № 5042/2007 г. на ВАС и др./.
Правото на собственост се възстановява по силата на закона при наличието на всички изисквани от ЗВСОНИ условия, а именно:

имотът да е собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон /чл. 1, ал. 2 ЗВСОНИ/

имотът да съществува реално до размерите, в които е отчужден /чл. 1, ал. 2 ЗВСОНИ/

собствениците да не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг равностоен недвижим имот /чл. 4, ал. 2 ЗВСОНИ с изключение на хипотезите по чл. 4, ал. З ЗВСОНИ/.
Очевидно е, че при неналичие на едно от посочените условия правото на собственост върху одържавен имот не може да бъде възстановено или не може да бъде възстановено в пълния му обем.
Извън компетентността на изпълнителния директор на НАП, респ. министъра на финансите, е преценката на наличието или липсата на законовите предпоставки за възстановяване на правото на собственост върху одържавени имоти. Такава компетентност е предоставена на органите – държавни и общински, които управляват имотите, обект на реституция по ЗВСОНИ.
С цитираната от Вас заповед № РД-57-324/27.07.2005 г. на кмета на Столична община се отменя заповед № РД- 57 -527/31.07.97 г. и се нарежда отписване от актовите книги за общинска собственост в район „…..“ на акт № ………/20.09.1949 г. и предаване на наследниците на ………………….. на имот УПИ № ………. от кв. 38 по плана на София, местност „……………”, с площ от 1075 кв.м. В мотивите към акта съвсем ясно е записано, че „останалата част от стар имот плИзх. № 403, ……………, целият с площ от 5500 кв.м, не е държавна или общинска собственост, видно от разписни листове, приложени към становището на ДАГ“.
Или в административен акт на орган на общината се съдържа констатацията, че останалата част от имота не е държавна или общинска собственост и на това основание правото на собстве-ност върху нея не може да бъде възстановено. В същото време Вие не можете да представите
документ, с който да се легитимирате като собственик на този имот и съответно като данъчнозадължено лице. Поради тези причини не е налице задължение за подаване на декларация и плащане на данък.
Удостоверение за данъчна оценка може да Ви бъде издадено след като представите удостоверение от съда, пред който е предявена Вашата претенция за установяване на правото на собственост върху имота.
При условие, че Столична община не признава правото на собственост на наследниците на ……………………….. върху невъзстановената част от имота, следва да възстанови събраните суми за данък и такса.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *