препращане по компетентност.

Изх. № 94-В-151
Дата: 22.03.2016 год.
ДОПК, чл. 92, ал. 3;
ДОПК, чл. 94;
ЗМДТ, чл. 4, ал. 5.
Относно: препращане по компетентност.
Приложено, изпращам Ви по компетентност, постъпило вна(НАП) с вх. № 94-В-151 от 18.02.2016 г., писмо на г-н ………… По съществото си горното писмо представлява оспорване на действията на приходните органи в Община ………….. и по-специално начинът на отразяване на погасени от него публични задължения към общината в съответния електронен регистър.
В случая се касае за оспорване на фактически действия на съответния общински служител в звеното за местни приходи в Община ……….., по отразяване на направеното от лицето плащане в съответните партиди в електронния регистър – незаконосъобразно са погасени задълженията му за данък върху недвижими имоти и ТБО за 2013 г. и 2014 г., като съразмерно са погасени част от главниците и част лихвите по тях.
За да се преодолеят правните последици от тези действия на общинския служител е необходимо да се извърши промяна в регистъра на общината по съответните партиди за недвижимите имоти, собственост на лицето, защото там се отразяват плащанията и погасяването на публичните задължения към общината. Искането за промяна е на практика оспорване на съдържанието на тези регистри. Регистърът е документ, а всеки може да оспори съдържанието на документ, който удостоверява факти с правно значение или в който се признава или отрича съществуването на права и задължения (В този смисъл е и съществуващата съдебна практика, Определение № 11067 от 21.08.2012 г. по адм. дИзх. № 8680/2012 Г., VІІ отд. на ВАС). Съгласно чл. 92, ал. 3 ДОПК това става пред териториалния данъчен директор, чиито функции, с оглед на разпоредбата на чл. 4, ал. 5 ЗМДТ изпълнява ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община. Съгласно чл. 94 ДОПК ръководителят на звеното за местни приходи се произнася в седемдневен срок от получаването на жалбата. Именно в това производство той ще прецени основателността на оспорването и ако то е основателно ще разпореди промяната в регистрите. Ако ръководителят на звеното прецени, че оспорването е неоснователно и откаже извършването на исканата промяна, отказът му подлежи на обжалване по съдебен ред – чл. 95, ал. 1 ДОПК. Последната разпоредба следва да се тълкува в контекста на чл. 92, ал. 3 във вр. с ал. 1 ДОПК.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *