Деклариране на доходи в Приложение №2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Деклариране на доходи в Приложение №2 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …../…11.2018 г.
Поставяте въпрос кой прави отметка и за кого се отнася т.5 в част II от Приложение №2 от годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Дефинирането на едно физическо лице като търговец не се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на Търговския закон (ТЗ). Когато физическото лице осъществява търговски сделки, е без значение дали то манифестира или не участието си в тях като едноличен търговец. Сделките го определят като такъв, а не обратното. Обективният критерий тук са извършените действия, а не кой и в какво качество ги извършва. Съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.
Разпоредбата на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ изрично урежда, че по реда на ал. 1-6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическото лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец. На основание чл. 26, ал. 1 от закона облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба. Годишната данъчна основа ще се облага по реда на чл. 28 от закона и се определя в Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи лицето ще отбележи отметка в т.5. „Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец“, част II – „Данни за дейността“ от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар