Деклариране на получен заем с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

2- 1855/19.12.2012 г.
ЗДДФЛ – чл.50, ал.2, т.5;
ЗЗД – чл. 99 – чл. 100;
ОТНОСНО: Деклариране на получен заем с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че сте получили заем от физическо лице, български гражданин през месец октомври 2007 г., който е на стойност над 100000 лева. През месец декември 2009 г. сте получили писмо, с което Ви уведомяват, че фирма регистрирана в чужбина, в държава, която не е член на Европейския съюз, встъпва в правата на кредитора. Считано от този момент Вие дължите сумата на тази фирма.
Поставяте въпрос, за това кого следва да посочите в част VІІІ – предоставени/получени парични заеми – Таблица 4 – Справка за непогасени към 31.12.12 г. остатъци от получени парични заеми – Данни за лицето, от което е получен заемът – физическото лице, български гражданин или чуждестранната фирма?
С оглед непълната фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.50, ал.2, т.5 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за предоставените/получените парични заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
В част VІІІ, таблица 4 „Справка за непогасени към 31.12.12 г. остатъци от получени парични заеми” на утвърдения със заповед на министъра на финансите образец на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013г. местните физически лица следва да декларират данни за получените парични заеми в това число и данни за лицето, от което е получен заемът – име/наименование; ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от регистъра на НАП; адрес.
Прехвърлянето на вземания и задължения е познато в правния мир като цесия. Правната уредба на договорът за цесия се съдържа в разпоредбите на чл. 99 – чл. 100 от Закона за задълженията и договорите/ /ЗЗД/. Цесията е договор, при който кредиторът по едно правоотношение, наречен цедент прехвърля своето право на вземане на друго лице, наречен цесионер, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това. Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното. По правило, с постигането на съгласие по договора за прехвърляне цесионерът става титуляр на вземането по отношение на цедента. Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето /чл.99, ал.3 от ЗЗД/. Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.
От горното следва, чеако законът, договорът или естеството на вземането допускат прехвърлянето на вземането и предишният кредитор /цедента/ по вземането надлежно Ви е съобщил за прехвърлянето то в таблица 4 „Справка за непогасени към 31.12.12 г. остатъци от получени парични заеми”следва да посочите данни за цесионера /новия кредитор/.’

3.3/5

Вашият коментар