ЗДДФЛ, чл.50

2 _2816/16.12.2009
ЗДДФЛ, чл.50
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОУИ гр. с вх.№……../…11.2009 г., препратено по компетентност от ТД на НАП – …е, в което сте описали следната фактическа обстановка:
Майка Ви, ………………, починала на ……12.2008 г., е извършвала дейност търговия на едрона билки като регистриран по Търговския закон едноличен търговец.
От …..12.2008 г. до 31.12.2008 г., фирмата е извършвала само една продажба на билкиза 5 000 лева, изготвена е фактура, която е следвало да се плати по банков път, но до…..11.2008 няма плащане. Сделката се е осъществила от Вас.
Поставяте въпросите: Следва ли да се подадегодишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за времето от ……12.2008 г. до31.12.2008 г..и от кого?ождайки от действащото към момента данъчно законодателство и от изложената в запитването информация, изразяваме следнотостановище:
Чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ определя като данъчно задължени лицаместните физически лица, които са носители зазадължението за данъци по този закон.
Признаването на търговско качество на едно физическо лицечрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговатаправоспособност. Нов правен субект не възниква. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право не съществува отделна и независима правосубектност, между него ифизическото лице, което го е регистрирало по Търговския закон, поради което със смъртта на физическото лице се прекратява служебно и неговата регистрация по силата на чл.86, ал.1, т.1 отДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.В тази връзка, след смъртта на физическото лице, предприятието, макар и не заличено от търговския регистър, не би могло да извършва дейност, тъй като физическото лице е починало.
Годишната данъчна декларация съгласно чл.50от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон по аргумент от чл.3 на същия закон илипсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска дейност като едноличен търговецдо …..12. 2008 г..
Осъщественатасделкаслед смъртта на майка Ви, формира за Вас облагаем доход.
Следва да иматепредвид, че на основание чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ / в редакцията му за 2008г./по реда на раздел ІІ-ри „Доходи от стопанска дейност като ЕТ” се облагати доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисълана Търговския закон /ТЗ/, но не е регистрирано като едноличен търговец, т.е. облагаемият Ви доход от търговската дейност е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба. Съгласно чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството предприятие са и търговците по смисъла наТърговския закон и същите прилагат закона. Следователно, ако Вие сте продължили търговската дейностслед смъртта на майка си, но преди вписване на обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 от ТЗ в търговския регистър, е следвало да декларирате, с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, облагаемия доход свързан с упражняваната от Вас търговска дейностот датата на продължаване на дейността до края на 200 8г. .

Оценете статията

Вашият коментар