НАРЕДБА Н-18, чл.3

2/1307/12.09.2011
Наредба№Н-18, чл.3
Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –……….., препратено по компетентност до Дирекция ОУИ-………., входирано под №……….. г.,във връзка с приложението на чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/ посл.изм. ДВ, бр.46 от 24.06.2011г./.
В запитването сте посочили, че дружеството извършвапощенски парични преводи, като за предоставената услуга събира такса от своите клиенти.
Поставяте въпроса, с оглед измененията в чл.3 от Наредба №Н-18/2006 г.на МФ, следва ли да отпадне задължението за издаване на фискална касова бележка и за събираната такса при осъществяване на пощенските парични преводи?
Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Условията и редът, по който се издават фискални касови бележки е регламентиран в Наредба Н-18/2006 г. на Министъра на финанситеза регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Съгласно чл. 3, ал.1 (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) на Наредба Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла наЗакона за пощенските услуги/ЗПУ/.
Предвиденото освобождаване е за получателите по смисъла на т.15 от §1-ри от ДР на ЗПУ напощенските парични преводи, чрез които се заплаща стойността на продадените от тях стоки или услуги. „Пощенски парични преводи на хартиен носител” съгласно т.9 от §1-ри от ДР на ЗПУ са пощенски услуги за изпращане чрез пощенските служби на пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл.39, т.3 от закона на суми от подателя до получателя.
Събираната от Вас „такса”е цената, която потребителите Ви заплащат съгласно чл.69, ал.1 от ЗПУ за извършването нанеуниверсалната пощенска услуга, която предоставяте „пощенски паричен превод”.
Предвид изложеното, в случаите в които плащането на услугата не се извършва чрез посочените в чл.3 от Наредба №Н-18/2006 г. на МФ способи, водещи до освобождаване от задължението да регистрирате и отчитате продажбата на услугата чрез фискална бележка от фискално устройство, Вие следва да издадете такава и да я предоставите на клиента.

Оценете статията

Вашият коментар