Във връзка с поставените в писмото Ви въпроси относно прилагането на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г.. изразявам следното становище:

Изх. № 24-33-143
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Във връзка с поставените в писмото Ви въпроси относно прилагането на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г.. изразявам следното становище:
По въпрос № 1
Разпоредбата на чл. 118, ал, 1 на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., изм. бр.86/200бг., бр.105/2006г., бр.108/2006г.) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Съгласно ал. 2 към чл. 118 от ЗДДС фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г.).
По въпрос № 2
Редът и начинът за отпечатване и съхранение на дневните финансови отчети са регламентирани
в чл.39 от НаредбаИзх. № Н-18/2006 г.
Съгласно чл. 39, ал.1 лицето задължено да използва фискално устройство отпечатва пълен
дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в
устройството са регистрирани продажби.
По реда на чл.39, ал.2 лицето задължено да използва фискално устройство съхранява дневните
финансови отчети в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните
финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и
съдържаща страници за всеки календарен ден.
На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето използващо фискално устройство, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на фискалното устройство, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.
По въпрос № З
Съгласно чл. 25 от Наредба № Н-18/2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ лицата задължени да използват фискално устройства издават фискална касова бележка за всяка продажба с изключение на случаите, когато плащането е по банков път. Фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането, като задължително се предоставя на клиента едновременно с получаване на плащането.
Съгласно цитираните разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г., всяко плащане, включително когато е извършено чрез РО8-терминал подлежи на регистриране чрез фискално устройство като част от оборота на търговския обект.
За постигане на по-детайлна и ясна отчетност в случай на извършване на плащания различни от тези в брой за приключване на фискалната касова бележка би могло да се използва някой от допълнителните клавиши за плащане с подходящо програмирано наименование (например: “с карта“). Прилагането на такъв начин на програмиране и регистриране позволява в рамките на деня сумата, платена с карта чрез РО8-терминал да бъде визуализирана чрез пускане на дневен финансов отчет. В отчета тази сума се о/гпечатва на отделен ред заедно с програмираното наименование.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар