дерегистрация по ЗДДС

Изх. № 24-33-307 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: дерегистрация по ЗДДС
Уважаеми господин
По повод Ваше запитване (вх. № ===/11.05.2007г.), копие от което е изпратено в ЦУ на НАП (вх. № /13.06.2007г.) изразявам следното становище:
В запитването си Вие сочите, че дружество „=== “ ЕООД, чийто едноличен собственик сте, е в открито производство по несъстоятелност с решение № ===/19.01.2007г. на Окръжен съд гр. Смолян.
Тъй като към запитването Ви не е приложено съдебното решение, бе направена справка Държавен вестник, от където се установи следното:
В Държавен вестник, Неофициален раздел: == бр. от Януари 2007 год. е публикувано съобщение от Смолянски окръжен съд, с което се съобщава, същият съд с решение № ===/19.1.2007 по т.дИзх. № === на основание чл. 622 ТЗ: обявява неплатежоспособността на “===“ – ЕООД, представлявано от ====, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. ===, вписано в търговския регистър при Смолянския окръжен съд с решение № ===, с начална дата на неплатежоспособността 13.Х1.2006 г.; открива производство по несъстоятелност на длъжника “===“ -ЕООД, Смолян, представлявано от управителя ====; налага обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника “===“ – ЕООД, Смолян; обявява в несъстоятелност длъжника “===“ – ЕООД, Смолян, представлявано от управителя ===, и постановява прекратяване на дейността на предприятието; спира производството по несъстоятелност по т.дИзх. № ===/2006 г. по описа на Смолянския окръжен съд.
Видно от съобщението, за дружеството е открито производство по несъстоятелност, наложена е обща възбрана и запор върху имуществото на предприятието, дружеството е обявено в несъстоятелност, прекратена е дейността на предприятието и е спряно производството по несъстоятелност.
На основание чл. 154, ал.1, т.4 от Търговския закон, дружеството с ограничена отговорност се прекратява при обявяване в несъстоятелност. Следователно, в конкретния случай следва да се приеме, че дружеството е прекратено и е налице хипотезата на чл.107, т.4, б „а“ от ЗДДС- прекратяване на юридическо лице – търговец, със или без ликвидация- основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар