действително изслужените години и придобиването на право на пенсия са от компетентността на НОИ.

2_175-3/26.02.2015 г.
КСО – чл.4, ал.1, т.4;
чл. 10;
НООСЛБГРЧМЛ – чл.13, ал.2 и 3;
чл.17;
Излагате следната фактическа обстановка: Вие сте държавен служител в Областна Дирекция на МВР гр…. от 02.01.1991 г. За времето от 25.06.2008 г. до 25.06.2011 г. сте били командирован за участие в мисия на международни организации в Косово, за който период имате издаден УП3, от където е видно, че въпросният стаж се зачита по чл.104, ал.7 и 8 от КСО и във връзка с §4 на ПЗР на Наредба за определяне степента на риска и Заповед Із-2897/03.12.2010 г. на министъра на вътрешните работи за определяне степента на риска – КОСОВО НИСКА СТЕПЕН. В този смисъл следва да Ви се зачита допълнително 3 (три) години осигурителен стаж.
Считано от 21.05.2012 г. и към момента на основание чл.189, ал.1, т.6 от ЗМРВ със заповед на Министъра на вътрешните работи сте в неплатен отпуск за срока на договора с европейската институция. Доколкото на основание чл.189, ал.2 от ЗМВР този вид неплатен отпуск се зачита за трудов стаж, счита че, към настоящия момент следва да Ви се зачетат 24 години действително изслужени като държавен служител в системата на МВР.
С оглед изложеното желаете да получите становище, дали осигурителния стажпо чл.104, ал.8 от КСО допълва действително изслужените години и Вие сте придобили права по чл.69, ал.2, т.2 от КСО.
Поради обстоятелството, че неплатения отпуск се зачита за трудов стаж, но не иосигурителен такъв, желаете да внесете за Ваша сметка осигурителни вноски за периода от 21.05.2012 г. до края на договора Ви с мисията на ЕС ЕУЛЕКС – Косово, който към момента е до 14.06.2015 г.
Интересувате се какъв е реда и къде следва да внесете вноски.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предоставената по силата на закон компетентност на НАП и в съответствие с действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 от КСО, задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност и по Закона за специалните разузнавателни средства, както и лицата по чл. 69, ал. 6.
За служители в институция на Европейския съюз са приложими Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на други служители на Европейския съюз, установени с Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г.
Този специален ред дерогира правилата за осигуряване по българското законодателство.
За лица, които не са служител в институция на Европейския съюз, са приложими разпоредбите на дял ІІ “Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване“ от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. (НООСЛБГРЧМЛ).
За периода от 25.06.2008 г. до 25.06.2011 г. и действащите към този момент норми осигуряването Ви е следвало да се провежда съобразно нормите на чл.13 от НООСЛБГРЧМЛ.
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от НООСЛБГРЧ (отменена – ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.), изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи служители се осигуряват от работодателя в срока по ал. 2 за времето, през което ползват неплатен отпуск, с осигурителни вноски за сметка на държавния бюджет в размера за фонд “Пенсии“ върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година за съответния период.
На основание чл. 13, ал. 2 (изм. – ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) от НООСЛБГРЧМЛ, осигурителните вноски се внасят от изпращащата организация до 10-о число на всеки календарен месец, следващ месеца, за който се отнасят.
За периода от 21.05.2012 г. и към настоящият момент осигуряването Ви следва да се провежда по реда на чл.17 от НООСЛБГРЧМЛ.
Съгласно чл.17 от същата наредба, лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година.
Осигуряването на тези лица се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Лицата декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.
Съгласно чл. 18 от НООСЛБГРЧМЛ осигурителните вноски за лицата по чл. 17 се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, или авансово по реда на чл. 3, ал. 5.
За лицата по чл. 17 от НООСЛБГРЧМЛ по искане на организацията, чрез която се извършва осигуряването се издават осигурителни книжки от Националния осигурителен институт.
Въпросите относно действително изслужените години и придобиването на право на пенсия са от компетентността на НОИ.

Оценете статията

Вашият коментар