ЗДДФЛ, чл.65,ЗДДФЛ, чл.66

2_1752/24.11.2011 г.
ЗДДФЛ чл.65
ЗДДФЛ чл.66
В Дирекция ОУИ ……….. е постъпило писмено запитване от „Д……”ООД, в което е поставен въпроса какви данни да се попълнят в платежното нареждане за внасяне на данък върху начислен/изплатен дивидент на местно физическо лице, т.е. как следва да се внесе удържаният данък – по ЕИК на задълженото юридическо лице или по ЕГН на лицето – получател на дохода.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
На основание чл.38, ал.1 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица от източник в България и от чужбина. Окончателният данък се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент /чл.38, ал.2 от ЗДДФЛ/. Данъчната ставка за определяне на окончателният данък върху доходите от дивиденти за 2011г. е 5 % /чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ/.
Съгласно чл.65, ал.2 от ЗДДФЛ, данъкът върху дивидента, разпределен на местно физическо лице,се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивидент. Данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода /чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ/. Тъй като юридическото лице – платец на дохода от дивидент е задължено да удържа и внася данъка, то същото се явява данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, т.2 от ЗДДФЛ. Поради това в платежното нареждане за внасяне на данъка се попълват данните на задълженото лице, което удържа и внася данъка.
Предприятието – платец на дохода следва да посочи начисления/изплатен дивидент в справката по чл.73 от ЗДДФЛ за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента/чл.73, ал.3 от ЗДДФЛ/.
Обръщаме Ви внимание, че според чл.84 от ДОПК в кореспонденцията си с НАП данъчно задължените лица следва да посочват идентифициращи данни – ЕИК по БУЛСТАТ за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ.

Оценете статията

Вашият коментар