ЗДДС, чл.107, т. 4, буква б

2_1754-1/07.12.2012г.
ЗДДС, чл.107, т.4,б.”б”
В Дирекция ОУИ гр. …… е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …, в което е поставен въпроса коя следва да е датата на прекратяване на регистрацията по ЗДДС на ППЗК „…..”, прекратена и обявена в ликвидация при условие, че прекратяването на дейността е вписано в Търговския регистър на 02.10.2008г. и до датата на подаване на заявлението за дерегистрация по ЗДДС лицето системно е подавало СД по ЗДДС.
Във връзка с поставения от Вас изразяваме следното становище:
По силата на чл.107, т.4, б.”б” от ЗДДС при прекратяване на кооперацията възниква основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС.
Съгласно чл.40, ал.1 от Закона за кооперациите кооперацията се прекратява:
1. по решение на общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по искане на прокурора или по искане на кооперативния съюз, в който членува кооперацията, когато: преследва забранени със закон цели или извършва забранена със закон дейност, както и когато е останала с членове, чийто брой е под установения минимум, и в 6-месечен срок съставът й не бъде попълнен;
3. при изтичане на срока, за който е образувана, или в други случаи, предвидени в устава;
4. при сливане или вливане в друга кооперация;
5. когато бъде обявена в несъстоятелност;
6. при разделяне.
При прекратяване на кооперацията по решение на общото събрание, същата се обявява в ликвидация.
На основание чл. 42 от ЗК решението за прекратяване на кооперацията и за обявяването й в ликвидация се вписва в търговския регистър. Прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперацията имат действие от момента на вписване на решението.
При прекратяване на кооперацията, лицето следва да подадезаявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14 – дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. Когато се установи, че лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване да заявление за дерегистрация, регистрацията се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, като за дата на дерегистрацията се смята датата на възникване на съответното обстоятелство, която в конкретния случай е02.10.2008г.
Следва да имате предвид, че по приложението на чл.107, т.4, б.”а” от ЗДДС от Изпълнителния директор на НАП са издадени Указания с Изх. № 24-00-23 от 04.04.2007г. и Изх. № 24-31-134 от 20.03.2009г., които могат да бъдат намерени навътрешната страницата на НАП на адрес:http://napnet/

Оценете статията

Вашият коментар