действия на компетентния орган, когато лицето претендира правото си да се възползва от последиците на погасителната давност при издаден акт на орган по приходите за установяване на задължения за задъл

Изх. № 24-30-55
Дата: 06.12.2010 год.
Писмо № 24-00-28/21.04.2007 год.;
ДОПК, чл. 106;
ДОПК, чл. 107.
Във връзка с Ваше писмено запитване с Изх. № 24-02-3/01.11.2010 г., относно действия на компетентния орган, когато лицето претендира правото си да се възползва от последиците на погасителната давност при издаден акт на орган по приходите за установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски, изразяваме следното становище:
Въпросът относно това кой е компетентният орган и какви следва да бъдат неговите действия в посочените в запитването хипотези е разгледан подробно в Писмо Изх. № 24-00-28 от 21.04.2007 г. на НАП относно действията на органите по приходите във връзка с погасени по давност задължения, копие от което сте приложили.
Когато задължението е установено с ревизионен акт и възражението за изтекла давност се направи в жалбата пред директора на дирекция „ОУИ“, констатацията относно липса или наличие на изтекла погасителна давност следва да се направи в решението по жалбата от директора на дирекция „ОУИ“.
Когато задължението е установено с акт по чл. 106 или чл. 107 от ДОПК и възражението за изтекла давност се направи в срока за обжалването му в жалба пред директора на териториалната дирекция, констатацията относно липса или наличие на изтекла погасителна давност следва да се направи в решението по жалбата от териториалния директор.
Във връзка с горното следва да се обърне внимание, че и в случаите, когато в жалбата се съдържа единствено възражение за изтекла давност, компетентният решаващ орган (директорът на дирекция „ОУИ“, съответно териториалният директор на HAII) е длъжен да се произнесе по направеното възражение.
В случаите, в които задължението е установено с акт по чл. 106 или чл. 107 от ДОПК и възражението за изтекла давност е направено след изтичане на законоустановения срок за обжалване под форма на молба, приложима е хипотезата на т. VI.1.8 от Писмо Изх. № 24-00-28 от 21.04.2007 г. на НАП. В този случай искането е направено извън рамките на производството по обжалване, поради което компетентен да разгледа искането за прилагане на последиците от погасителната давност публичният изпълнител.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар