настъпване на данъчното събитие при доставки на горива, за които е уговорено периодично изпълнение и плащане за всеки период, изразяваме следното становище:

Изх. № 24-30-52
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н,
В отговор на поставения въпрос относно настъпване на данъчното събитие при доставки на горива, за които е уговорено периодично изпълнение и плащане за всеки период, изразяваме следното становище:
По силата на специалната разпоредба на чл. 25, ал. 4 ЗДДС при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
Доставката на горива не попада в обхвата на изключенията, предвидени в чл. 6, ал. 2 ЗДДС. В конкретния случай е уговорено периодично изпълнение и плащане на всеки период, поради което считаме, че данъчното събитие възниква за всеки период на датата, на която плащането за периода е станало дължимо.
ЗАМ.
/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар