ЗЗО, чл.40, aл. 5,КСО, чл.10,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2

5_ 23-22-246 /14.03.2011г.
КСО, чл.10;
НООСЛБГРЧМЛ , чл.1, ал.1,ал.2;
ЗЗО, чл.40, ал.5;
Фактическа обстановка:Самоосигуряващо се лице не извършва трудова дейност по смисъла на КСО.
Въпрос: Как следва да се осигурява?
Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност.
На основание чл.10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл. 4 или 4а от КСО и продължава да прекратяването и.
Съгласно чл.1, ал.1 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, на основние чл.1, ал.2 от Наредбата.
Обръщаме Ви внимание, че задължението за осигуряване се обуславя от извършването на трудова дейностпо смисъла на КСО и не е обвързано с получените доходи. Лицата, които не извършват трудова дейност по смисъла на КСО не подлежат на осигуряване във фондовете на Държавното обществено осигуряване.
В случай, че цитираното в запитването Ви лице не се осигурява на друго основание следва да имате предвид разпоредбата начл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
Съгласно същата, лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Идентификационен номер, който следва да бъде трайно вписан във фактурата съгласно чл.78 от ППЗДДС за физическо лице – нотариус, притежаващо ЕИК по БУЛСТАТ, различен от ЕГН.

3_430/24.01.2008г.Чл.94,ал.2 ЗДДСЧл.78,ал.1,т.3 ППЗДДСОТНОСНО: Идентификационен номер, който следва да бъде трайно вписан във фактурата съгласно чл.78 от ППЗДДС за физическо лице – нотариус, притежаващо ЕИК по

получено запитване от …………. АД относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.21 от ЗДДС, постъпило а ЦУ на НАП с вх. № 24-34-240/……………..2007г

Изх. № 24-34-240Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: получено запитване от “.“ АД относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.21

осигуряване на едноличен собственик на капитала със сключен договор за управление и контрол без възнаграждение, изразяваме следнотостановище:

5_ 20-00-45/18.02.2011г. КСО, чл.10, чл.4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3, /чл.4, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.6, ал.7;НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.1, чл.1, ал.2;Регламент № 883/2004, чл. 1(й), .

aabed