доход, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване

Изх. №54-00-18
Дата:29.11.2011 год.
КСО, чл. 6, ал. 2;
КСО, чл. 6, ал. 3.
Относно:доход, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване
Във връзка с Ваше писмено запитване относно дохода, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване, заведено внас вх. № ………………… г., Ви уведомяваме следното:
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/).
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Доходите, върху които не се дължат осигурителни вноски са определени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДПОВ/.
Визираните в запитването Ви възнаграждения са доходи от трудова дейност и не са сред тези, върху които не се дължат осигурителни вноски съгласно НЕВДПОВ. С оглед на гореизложеното считаме, че въпросните възнаграждения са част от осигурителния доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от КСО.
Върху тези възнаграждения се дължат също така вноски за здравно осигуряване, а за работниците, родени след 31 декември 1959 г. и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.
Що се касае до въпроса, който сте поставили относно попълването на поле 16 от Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. моля да имате предвид отговорът, който Ви предоставихме с писмо наш Изх. № ……………… г. според който „предоставянето на информация за изплатените доходи
по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи, съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, не касаят Посолствата.”.
В заключение моля да се има предвид, че по отношение на задължителните вноски въпросната декларация (Декларация образец № 6) се подава в компетентната териториална дирекция на , а не пред Националния осигурителен институт.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/