изискванията към фактурите въведени с разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г,/, както и разпоредителните действия с ДДС-сметките, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-12/10.01.2007г.. изразявам сл

Изх. № 92-00-12
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка със запитване на Главна дирекция “===“ при ==== относно изискванията към фактурите въведени с разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г,/, както и разпоредителните действия с ДДС-сметките, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-12/10.01.2007г.. изразявам следното становище:
По първия и втория въпрос :
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС. всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга, или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.1 17 от същия закон. Фактурите, издавани от доставчиците, следва да съдържат реквизитите, изброени в разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС.
Изискванията към фактурите издавани от регистрираните но ЗДДС лица, се съдържат в чл.78 от ППЗДДС. Съгласно § 14 от ПЗР на ППЗДДС номерирането на документите по чл.78. издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от “0000000001“.
Следва да имате предвид, че данъчно-задължените лица следва да прилагат така посочените разпоредби относно издаваните от тях фактури.
В ЗДДС и ППЗДДС не с предвидена разпоредба, съгласно която лицата да са задължени да заверяват кочаните с фактури в съответната структура на Г1АП.
По пети въпрос :
Съгласно разпоредбата на чл.108 от ДОПК. данъчните задължения и задълженията за осигурителни вноски се установяват с ревизионен акт по чл.1 18 от същия кодекс. На основание чл.163, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, публичните вземания се събират по реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго. Събирането на държавните и общинските публични вземания се извършва въз основа на влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентен орган, освен ако в закон е установено друго /чл.165 от ДОПК/. Съгласно разпоредбата па чл.177. ал.1 от ДОПК, неплатените в срока за доброволно изпълнение задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции, установяването на които с възложено на Националната агенция за приходите, се събират чрез изпълнение върху паричните средства на длъжника, включително в банките, и паричните му вземания от трети лица. Събирането се извършва от публичните изпълнители на 11ационалната агенция за приходите в 6-месечен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК. Ако вземането не бъде събрано изцяло в срока по ал.1 па чл.177 от ДОIIК и не са налице условията по ал. 2 на същия законов текст, изпълнителното дело се изпраща на публичния изпълнител на Агенцията за държавни вземания. Обезпечението на вземанията по ал.1 на чл.177 от ДОПК може да се извършва от публичния изпълнител при Националната агенция за приходите до изпращането на
изпълнителното дело на публичния изпълнител при Агенцията за държавни вземания за принудително изпълнение на вземането /чл. 177, ал.4 от ДО11К7.
С разпоредбата на § 15 от ПЗРЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е установен режимът на закриване на притежаваните от данъчно-задължените лица ДДС сметки. Съгласно ал.1 на същия параграф, ДДС сметките но смисъла на чл. 20. т. 17 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, по които няма парични средства, ее закриват по искане на титулярите или служебно от банките към 31 януари 2007 г. В случай, че по ДДС сметката има налични суми, титулярът на сметката в срок до 31 януари 2007 г. може да посочи сметка, по която те да бъдат преведени, като ДДС сметката се закрива /§ 15. ал.2 от ПЗРЗДДС/. В случай, че титулярът на ДДС сметката по смисъла на чл. 20. т. 17 от отменения Закон за данък върху добавената стойност в срока по ал. I не посочи сметка, по която да бъдат преведени наличните суми. те ее превеждат към 31 януари 2007 г. служебно от банката по сметка на титуляра в същата банка, а ако няма открита сметка в банката – по открита служебно от банката разплащателна сметка на името на титуляра, като ДДС сметката се закрива /§ 15, ал.З от ПЗРЗДДС/. Съгласно ал.4 на същия параграф от З ДДС. запорираните средства но ДДС сметките по смисъла на чл.20, т. 17 от отменения Закон за данък върху добавената стойност могат да се превеждат само по сметка на същия титуляр, като наложените запори запазват действието си включително по отношение датата на налагането им.
На трети и четвърти въпроси ще Ви изпратим допълнително информация.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *