Документална обоснованост на разходи.

ОТНОСНО: Документална обоснованост на разходи.

Във връзка с постъпило запитване с вх. №…… 08.04.2010г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……., Ви уведомяваме следното:
В запитването са изложени следните факти: предмет на дейността на дружеството са преводачески услуги като основни разходи са покупките на държавни таксови марки. При закупуване на същите от централния клон на „Български пощи” ЕАД, сте получили отказ за издаването на фактура. Издадени са Ви приходни касови ордери и фискални бонове.
Поставяте следният въпрос:
Може ли да ползвате така издадените Ви приходни касови ордери и фискални бонове като документ обосноваващ направения от Вас разход за покупка на таксови марки?
ВЗакона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ се съдържат специални разпоредби, които определят признаването на счетоводните разходи за данъчни цели. Документалната обоснованост на осчетоводените разходи се преценява съгласно изискванията на чл. 10 от посочения закон. Алинея 1 на чл. 10 от ЗКПО определя, чесчетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/, отразяващ вярно стопанската операция. Друго важно изискване на материалния данъчен закон е това на ал. 4 на чл. 10от ЗКПО относно наличието на фискална касова бележка от фискално устройство издадена по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство, когато е налице задължение за издаването й, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.
В разпоредбите на чл. 10, ал. 2 от ЗКПО и чл. 7, ал. 3 от ЗСч се допуска, че счетоводен разход се признава за данъчни цели и е налице документална обоснованост, и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
Видно от посочените нормативни основания за дружеството е от значение да са изпълнени условията, посочени от ЗКПО и ЗСч, относно наличието на първичен счетоводен документ, който да съдържа задължителните реквизити, предвидени в чл. 7 от ЗСч; фискална касова бележка /при плащане в брой/ и същевременно документите да отразяват вярно извършената стопанска операция.
Съгласно чл. 7 от ЗСч първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и фамилия на съставителя.
Видно от цитираните разпоредби наименованието и формата на счетоводните документи не е регламентирана изрично в нормативната уредба на счетоводния закон. Изискването на разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 на чл. 7 от ЗСч е относимо към съдържанието на задължителната информация в документа, която следва да бъде посочена.
В конкретния случай „Български пощи” ЕАД, следва да се съобрази с изискванията на чл. 7 от ЗСч, когато съставя съответните на първичните счетоводни документи във връзка с продажбата на държавните таксови марки.
Относно издадените вече документи същите ще бъдат обект на преценка от гледна точка на съдържание и реалност на извършените сделки, при последващ контрол от страна на органите по приходите в зависимост от установената фактическа обстановка, събраните доказателства и при спазване на принципите на ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »