прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги.

Изх. № 24-33-208
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
Относно: прилагане на чл.195 от ЗКПО по отношение на изплатен доход в полза на чуждестранно юридическо лице за предоставени адвокатски услуги.
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-208/02.04.2007г., изразявам следното становище:
Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка „…………“ АД ще изплати доход на чуждестранно юридическо лице за ползвани адвокатски услуги. С оглед на това се поставя следния въпрос: Следва ли да се начисли окончателен данък при източника по чл. 195 от ЗКПО и ако следва – за чия сметка?
Доколкото така представената фактическа обстановка не съдържа подробности относно естеството на конкретните услуги, настоящото становище ще има принципен характер.
Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Сред видовете доходи, подлежащи на облагане, са доходите от възнаграждения за технически услуги, чието съдържание е дефинирано с § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО. а именно това са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. Във връзка с цитираното определение е необходимо да се установи доколко адвокатските услуги попадат сред услугите, определени като технически по смисъла на ЗКПО.
Според разпоредбата на чл.24 от Закона за адвокатурата упражняването на адвокатската професия включва: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото: изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и гюдзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.
Видно от гореизложеното част от адвокатските услуги представляват предоставяне на писмени и устни консултации и становища по въпроси на правото и следователно в тази си част същите подлежат на облагане с данък при източника по реда на чл.195. ал.1 от ЗКПО във връзка с § 1, т.9 от ДР на същия закон, при условие, че доходът не е реализиран чрез място на стопанска дейност в страната.
На основание чл.195, ал.2 от ЗКПО данъкът върху доходите от възнаграждения за технически услуги се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица. Данъчната основа, данъчната ставка, редът за деклариране и внасяне на данъка са регламентирани с разпоредбите на чл.195 – чл.202 от ЗКПО.
Следва да се има предвид, че съгласно чл.203 от ЗКПО, когато данъкът не е удържан и внесен по съответния ред, той се дължи солидарно от данъчно задължените за съответния доход лица.
//

Оценете статията

Вашият коментар