документиране на доставки по ЗДДС

1_ИТ-00-60/22,07,2009
ЗДДС, чл 25 ал.7, чл.113
Относно: документиране на доставкипо ЗДДС
По повод на Ваше писмено запитванепостъпило в Дирекция …….с вх.№
.2009 г., Ви уведомявамеследното:
Видно от изложената фактическа обстановка през 2006г по вашата банкова сметка е постъпила сума от продажба на недвижим имот на чуждестранен гражданин. Към тази дата не стерегистрирано по ЗДДС лице и сте издали опростена фактура, като плащането е станало на база предварителен договор и за доставката не е издаден нотариален акт. През 2009г вие вече сте регистрирано лице и сте уведомени, че чуждестранния клиент ще финализира сделката и ще се прехвърли собствеността и издаде нотариален акт .
Въпросите, които поставяте са :
1. Дължи ли се ДДС за тази доставка ?
2. Трябва ли да се издаде нова фактура , при положение, че постъпилата през 2006г сума представлява цялостно -100% плащане по доставката?
Тъй като не сте посочили изчерпателно всички факти и обстоятелства от значение за поставените въпроси, даваме нашето принципно становище.
На първи въпрос:
Доставка на стока по смисъла на ЗДДС е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стока. По смисъла на чл. 77 на Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона.Съгласно чл.18 от ЗЗД договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт.
Поради обстоятелството, че през 2006 година няма прехвърляне на собственост върху недвижимия имот , получената от вас сумапредставлява авансово плащанепо доставката. В запитването си не сте посочили кога е извършена услугата, нито от коя дата сте регистрирани по ЗДДСи поради това по- долу принципно посочваме относимите към поставениявъпрос разпоредби.
Съгласно чл. 26 т.7 от ЗДДС/отм/, когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по ЗДДС , на датата на фактическото прехвърляне на собствеността или завършване на услугата има данъчно събитие.
Разпоредбата на чл. 25 ал.7 от ЗДДС в сила от 2007г, посочва ,че когатонерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по ЗДДС, смята се че полученото авансово плащане съдържа и данъка, който става изискуем на датата , на която става изискуем данъкът по доставката.
В конкретния случай, ако вие сте извършили услугата като регистрирано лице то дължите ДДС за цялата договорена стойност на доставката и дължимия данък става изискуем на датата на прехвърляне на собствеността- датата на нотариалния акт .
На втори въпрос:
Съгласно чл.113 ал4 от ЗДДСфактура се издава не по-късно от 5 дни от датата на данъчното събитие. Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.79 ал8 от ППЗДДС, която е в сила от 2009г и съгласно която, ако за дадена доставка са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им, при настъпване на данъчното събитие на доставкатафактура не се издава.

Вх.№ 1_ИТ0060 от 22.07.2009 Отг. ОУИ Бургас  |  98_09_OZ_1_03

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »