Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-31-93
Дата: 24.08.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а”
ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Във връзка с писмено запитване от ТД на НАП – гр.Варна, постъпило в Дирекция „ОУИ“ – гр.Варна и препратено по компетентност вна НАП, с наш вх.№ 24-31-93 от 10.08.2009 г., свързано с прилагането на ЗДДС и ЗДДФЛ, изразяваме следното принципно становище:
Според изложените факти и обстоятелства в запитването, физическо лице -търговец, извършващо независима икономическа дейност – покупко-продажба на недвижими имоти, е регистрирано (в качеството му на ФЛ) по реда на Закона за данък върху добавената стойност през 2008 г. На лицето предстои да извърши продажба на собствен недвижим имот – съпружеска имуществена общност, като въпросния жилищен имот е единствения притежаван от семейството и същия е придобит през 1997г.
Поставени са следните въпроси:
1.Следва ли продажбата на основното жилище на търговеца, ползвано за лични
нужди (и придобито преди регистрацията му) да се третирана като инцидентна
доставка (за целите на ЗДДС)?
2.Следва ли ФЛ да упражни правото си по чл.13, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДФЛ, тъй
като продажбата на основно жилище не е дейност по занятие?
С оглед на така изложената фактическа обстановка, необходимо е да се отбележи, че в случаите, когато едно физическо лице – едноличен търговец, извършва инцидентна доставка на свой собствен недвижим имот – съпружеска имуществена
1
общност, който имот не е включен в активите на неговото търговско предприятие и не се използва за целите на стопанската дейност на търговеца, процесната сделка не би могла да се третира като облагаема доставка по смисъла на 12, ал.1 от ЗДДС. Иначе казано, споменатата инцидентна доставка на недвижим имот не представлява независима икономическа дейност и е извън обхвата на облагаемите операции по ЗДДС.
В този смисъл, в Указание № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП, относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) изрично е посочено, че в случаите, когато едно лице извършва както независима икономическа дейност, така и дейност, която не може да се определи като такава, преценката за характера на конкретната продажба/замяна на недвижим имот, следва да се прави конкретно с оглед принадлежността й към обхвата на действие на ЗДДС.
От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т. 1, буква „а“ от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота.
Ето защо, ако процесния недвижим жилищен имот-съпружеска имуществена общност, не е включен в активите на търговското предприятие на физическото лице и не се използва за целите на неговата стопанска дейност, и при условие, че са изпълнени условията на чл. 13, ал.1, т. 1, буква „а“ от ЗДДФЛ досежно двамата съпрузи, доходът от процесната продажба ще бъде изцяло освободен от облагане по реда на ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар