документиране, облагане и осигуряване от дружество при изплащане суми на физически лица, за изкупените от тях на билки и диворастящи плодове, включително и при наличието на подписани договори с някои

1_18/ 15.02.2008 г
ЗДДФЛ Чл.29; чл.43, ал.2; чл.45, ал.4; чл.73 от ЗДДФЛ
ЗЗО Чл.40, ал.1 от ЗЗО
КСО Чл.4, ал.3 от КСО
Относно: документиране, облагане и осигуряване от дружество при изплащане суми на физически лица, за изкупените от тях на билки и диворастящи плодове, включително и при наличието на подписани договори с някои от физическите лица,във връзка с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Обн.ДВ, бр.95 от 24.11.2006 г., последно изм.ДВ.бр.113 от 28.12.2007 г. , Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Закона за здравно осигуряван/ЗЗО/.
Уважаеми г-н ,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр.Бургас Ви уведомява за следното:
Според фактите в запитването, Вие в качеството си на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, изкупувате като комисионер от физически лица, предимно пенсионери, билки и диворастящи плодове, срещу получена комисионна от възложител. Въпросите Ви и отговорите са посочени по долу. В запитването не е посочено, но от посочените въпроси се разбира, че въпросите ви са свързани с дейността на дружеството през 2008 г. и отговорите ще са съгласно действащото през 2008 г. законодателство.
1.Как трябва да документирам изплатените суми за изкупените билки?
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, предприятието платец на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 от ЗДДФЛ, сметка за изплатените суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода. В Държавен вестник бр.7 от 2008 г., са публикувани Заповед № ЗМФ-42 от 10.01.2008 г. на Министъра на финансите и образеца на „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка”.
В чл.29 на ЗДДФЛ са регламентирани облагаемите доходи от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон/ТЗ/, като съгласно т.2 на същия член, придобитият доход от възнаграждения по извънтрудови правоотношения и доходът от упражняване на свободна професия, се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто. Определението на „Извънтрудови правоотношения” е дадено в т.30, §1 от ДР на ЗДДФЛ, съответно определението за „Лица, упражняващи свободна професия” в т.29 от същия параграф.
2.Какви лични данни трябва да изисквам от лицата?
В образеца на „Сметка за изплатени суми”, респективно в „Служебната бележка” са посочени реквизитите, които трябва да се попълнят от предприятието платец на дохода.
З.Следва ли да осигурявам лицата, от които изкупувам и да удържам тази година плосък данък 10%?
Осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение се извършва на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от КСО. Съгласно разпоредбата на т. 5 от тази норма задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение по-голямо или равно на една минимална работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи при условие, че не са осигурени на друго основание през съответния месец, а според т.6 от същата ако тези лица са осигурени на друго основание през съответния месец, то те са задължително осигурени, независимо от размера на полученото възнаграждение.
На основание чл.4,ал.6 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейност по чл. 4, ал. 3, т. 5 по реда на този кодекс.Това произтича и от разпоредбата на чл.1, ал.6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Във връзка с гореизложеното следва да се има предвид, че върху изплатените възнаграждения на пенсионери, работещи без трудови правоотношения осигурителни вноски за фонд „Пенсии” се дължат само ако лицата изберат правната възможност, предвидена в нормативното законодателство.
Във вашия случай, само ако физическите лица-пенсионериизразят желание да се осигуряват се дължат осигурителни вноски по горепосочения ред.
Обстоятелството, че лицето е пенсионер обаче не изключва задължителното здравно осигуряване за работата без трудово правоотношение.
Здравното осигуряване на лицата работещи без трудови правоотношения е уредено в чл.40, ал.1, т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Разпоредбата разграничава лицата в следните групи:
-ако не се осигуряват на друго основание по т.1 и т.2 от чл.40, ал.1 от ЗЗО и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравноосигурителната вноска се дължи върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когатое получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляванетому с нормативнотопризнатите разходи, осигуряването се извършвапо реда на ал.5от същия
– ако лицето е осигурено по реда на т. 1 от чл.40,ал.1 от ЗЗО, осигурителни вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Осигурителните вноски се внасят в съотношението 60:40 от възложителя до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
Във вашия случай, за получаващите пенсии, които полагат труд без трудово правоотношение и не са осигурени на друго основание, се внасятздравноосигурителни вноски, ако получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравноосигурителната вноска се дължи върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи. За 2008г. минималната работна заплата е 220 лв.Размера на вноскатапрез 2008г е 6 на сто. Дължимата от наетото лице част се удържа при изплащане на възнаграждението, независимо че лицето е осигурено по реда на чл.40,ал.1, т.4 от ЗЗО.
Когато пенсионерите, работещи без трудово правоотношение, получат възнаграждение за месеца, под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравни вноски не се дължат.Вноски по реда на чл.40,ал.5 от ЗЗО не се внасят, тъй като за получаващите пенсии осигуряването се извършвапо ал.1 от същия – за сметка на Републиканския бюджет.
На основание чл.43, ал.2, т.1 от ЗДДФЛ, предприятията платци на доходи от стопанска дейност на лице, определят размерът на дължимия данък, като разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски, се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Облагаемият доход на физическите лица, от които сте изкупили билките и диворастящите плодове, е изплатената от Вас сума намалена с 25 на сто разходи за дейността, съгласно посочения по горе чл.29 на ЗДДФЛ.
4.Имам ли задължение за деклариране към НАП на данни за тези лицаи
5.Различни ли са задълженията ми когато правя това от името, със средства и за сметка на възложител по комисионен договор. Аз ли трябва да подам данни като платец на доходите?”
В случаите, когато физическите лица от които изкупувате билки подлежат на задължително осигуряване и за тях са внесени съответните вноски, се подават данни по реда на НаредбаН-8 от 29 декември 2005г.
Въпросите са свързани и касаят задължение за предоставяне на информация и по реда на ЗДДФЛ от платците на доходи.
В чл.73 от ЗДДФЛ изрично е посочено, че предприятията платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физическите лица през данъчната година. Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите/НАП/ по място на регистрация на платеца на дохода. Когато предприятията са изплатили през данъчната година доходи на повече от 10 физически лица, справката се представя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
Видно от посочените факти в запитването, платецът на доходи сте Вие, в качеството на управител на „ИСКО” ЕООД. Следователно задължението за изготвяне и представяне на справката по реда на чл.73 от ЗДДФЛ е на Вашето дружество/предприятие/.
ДИРЕКТОР „ОУИ” – БУРГАС:……………….
/ Р. ДУЛЕВА /

Оценете статията

Вашият коментар